طراحی لیگندهای گازانبری فولرن از طریق واکنش حلقه زائی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی دانشگاه الزهرا تهران ایران

2 گروه شیمی، دانشکده فیزیک-شیمی، دانشگاه الزهرا (س) تهران، ایران

چکیده

: به منظور طراحی نسل جدیدی از لیگاندهای گازانبری فولرن ، واکنشهای حلقه‌زائی [2+3] قفس فولرن C20 با مشتقات آزومتین ایلید RHC-NH+=CHR مطالعه شد. مقادیر منفی واکنشهای حلقه‌زائی، گرماده بودن تشکیل فولرن‌های گازانبری مورد‌نظر را نشان می‌دهد. بررسی اثر ماهیت بازوهای جانبی بر روی لیگاندهای گازانبری فولرن بر پایه اوربیتالهای مولکولی نشان می‌دهد که انرژی واکنش با انرژی اوربیتالهای هومو دو قطبی‌های واکنش‌دهنده ارتباط دارد. پایداری کمپلکس‌های فلز-لیگاند از عدم استقرار جفت الکترون‌های تنهای اتم های نیتروژن دهنده به اوربیتالهای ضد‌پیوندی فلز واسطه ناشی می‌شود. بر اساس نتایج حاضر، قوی‌ترین بر‌هم‌کنش به دلیل عدم استقرار جفت الکترون‌های تنهای نیتروژن مرکزی به اوربیتالهای ضد‌پیوندی فلز واسطه است که به وسیله برهم کنش جفت‌های الکترون‌های تنهای نیتروژنهای بازوهای جانبی با اوربیتالهای ضد‌پیوندی فلز واسطه دنبال می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات