اندازه گیری مقادیر ناچیز متیل پاراتیون با استفاده از روش میکرواستخراج تشکیل حلال درجا (ISFME) بر پایه مایعات یونی در نمونه های آبی توسط کروماتوگرافی گازی-فتومتر شعله ایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، بروجرد

چکیده

: روشی ساده، سبز، دقیق و حساس برای اندازه‌گیری مقادیر ناچیز آلاینده متیل پاراتیون در نمونه‌های آبی بکار برده شده است. روش ریز استخراج تشکیل حلال درجا (ISFME) بر پایه سیستم استخراج حلالی دو جزئی شامل فاز آلی و آبی می‌باشد. فاز آلی شامل مایع یونی آبدوست 1-هگزیل-3-متیل ایمیدازولیوم کلرید با نام اختصار [Hmim][Cl] و فاز آبی حاوی آنالیت متیل پاراتیون می‌باشد. بعد از اختلاط دو فاز امتزاج پذیر، انتقال جرم حداکثری آنالیت از فاز آبی به فاز آلی اتفاق افتاده و در پایان جهت جداسازی فاز‌ها از یون مخالف لیتیم (بیس تری فلوئورومتان سولفونیل) ایمید استفاده شده است. با اضافه شدن یون مخالف، مایع یونی آبدوست [Hmim][Cl] به علت تعویض آنیون به مایع یونی آبگریز 1-هگزیل-3-متیل ایمیدازولیوم (بیس تری فلوئورومتان سولفونیل) ایمید [Hmim][NTF2] تبدیل شده و جداسازی فاز‌ها امکان‌پذیر می‌شود. آنالیت تغلیظ شده در فاز آلی بعد از واجذب گرمایی به کمک تکنیک کروماتوگرافی گازی-آشکارساز فتومتری شعله‌ایی (GC-FPD) اندازه‌گیری می‌شود. پارامتر‌های موثر بر استخراج شامل pH فاز آبی، مقدار مایع یونی، مقدار یون مخالف بررسی و بهینه شده است. ارقام شایستگی روش مانند دقت به صورت درصد خطای نسبی (RSD) برای 7 اندازه‌گیری برابر 2/1%، حد تشخیص کمی (LOD) برابر µg/L 39/0، فاکتور تغلیظ برابر 125 و گسترده خطی برابر µg/L 150-10 حاصل شد. در پایان روش به طور موفقیت آمیزی برای اندازه‌گیری مقادیر متیل پاراتیون در نمونه‌های مختلف آبی و آبی حاوی نمک بکار برده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات