اندازه گیری مقدار ناچیز متیل پاراتیون با استفاده از روش میکرواستخراج تشکیل حلال درجا (ISFME) بر پایه مایع‎ های یونی در نمونه های آبی توسط کروماتوگرافی گازی-فتومتر شعله ای

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت ا...بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

روشی ساده، سبز، دقیق و حساس برای اندازه ­گیری مقدار ناچیز آلاینده متیل پاراتیون در نمونه ­های آبی به کار برده شد. روش ریز استخراج تشکیل حلال درجا (ISFME) بر پایه سامانه استخراج حلالی دو جزئی شامل فاز آلی و آبی می­ باشد. فاز آلی شامل مایع یونی آبدوست 1-هگزیل-3-متیل ایمیدازولیوم کلرید با نام اختصار [Hmim][Cl] و فاز آبی دارای آنالیت متیل پاراتیون می ­باشد. پس از اختلاط دو فاز امتزاج پذیر، انتقال جرم بالای آنالیت از فاز آبی به فاز آلی اتفاق افتاده و در پایان یرای جداسازی فاز­ها از یون مخالف لیتیم (بیس تری فلوئورومتان سولفونیل) ایمید استفاده شده است. با اضافه شدن یون مخالف، مایع یونی آب دوست [Hmim][Cl] به علت تعویض آنیون به مایع یونی آبگریز 1-هگزیل-3-متیل ایمیدازولیوم (بیس تری فلوئورومتان سولفونیل) ایمید [Hmim][NTF2] تبدیل شده و جداسازی فاز­ها امکان­پذیر می­ شود. آنالیت تغلیظ شده در فاز آلی پس از واجذب گرمایی به کمک فناوری کروماتوگرافی گازی-آشکارساز فتومتری شعله­ ای (GC-FPD) اندازه ­گیری می­ شود. پارامتر­های مؤثر بر استخراج شامل pH فاز آبی، مقدار مایع یونی، مقدار یون مخالف بررسی و بهینه شده است. ارقام شایستگی روش مانند دقت به صورت درصد خطای نسبی (RSD) برای 7  اندازه گیری برابر 2/1%، حد تشخیص کمی (LOD) برابر  g/L 39/0، فاکتور تغلیظ برابر 125 و گسترده خطی برابر µg/L 150-10 به دست آمد. در پایان روش به طور  موفقیت آمیزی برای اندازه ­گیری مقدارهای متیل پاراتیون در نمونه ­های گوناگون آبی و آبی دارای نمک به کار برده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Deshpande K., Mishra R.K., Bhand S., Determination of Methyl Parathion in Water and its Removal on Zirconia using Optical Enzyme Assay, Appl. Biochem. Biotechnol., 164: 906–917 (2011).
[3] Pahlavanzadeh  H., Khayati G., Ghaemi N., Vasheghani-Farahani E., Liquid-Liquid Extraction of 2,3-Butanediol from Fermentation Broth, Iran. J. Chem. Chem. Eng. (IJCCE), 31(2): 59–63 (2012).
[6] Xiang G., Wen S., Jiang X., Liu x., He L., Determination of Trace Copper (II) in Food Samples by Flame Atomic Absorption Spectrometry after Cloud Point Extraction, Iran. J. Chem. Chem. Eng. (IJCCE), 30(3): 101–107 (2011).
[7] Prasad R., Sirkar K.K., Hollow Fiber Solvent Extraction: Performances and Design, J. Member. Sci., 50(2): 153–175 (1990).
[10] Anbia M., Khazaei M., Ordered Nanoporous Carbon based Solid-Phase Microextraction for the Analysis of Nitroaromatic Compounds in Aqueous Samples, Iran. J. Chem. Chem. Eng. (IJCCE), 33(4): 29–39 (2014).
[13] Lopez-Darias J., Germ an-Hernandez M., Pino V., Afonso A.M., Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Versus Single-Drop Microextraction for the Determination of Several Endocrine-Disrupting Phenols From Seawaters, Talanta, 80(5): 1611–1618 (2010). 
[16] Berthod A., Ruiz-Angel M.J., Carda-Broch S., Ionic Liquids in Separation Techniques, J. Chromatogr. A, 1184: 6–18 (2008).
[18] Hosseini M., Dalali N., Mohammadnejad S., Jamali R., In Situ Solvent Formation Microextraction based on Ionic Liquids and 1-(2-Hydroxynaphtalene-1-yl)ethane Oxime for Determination of Zinc, J. Braz. Chem. Soc., 23(1): 78–84 (2012).
[20] Zhang Y.,  Yang X.,  Wang  J., Zhou  W., Lu  R., Gao H., Zhang S., In Situ Solvent Formation Microextraction Combined with Magnetic Dispersive Micro Solid Phase Extraction for the Determination of Benzoylurea Insecticides in Water Samples, J. Sep. Sci., 40(2): 442–448 (2017).
[24] Wenzhi T., Jiazheng Z., Qunqing Y.,  Qiqi Z.,  Jian W., Determination of Methyl Parathion by Solid-Phase Extraction on an Ionic liquid–Carbon Nanotube Composite Electrode, Anal. Methods, 6: 5886–5890 (2014).
[25] Huddleston, J.G., Visser A.E., Reichert W.M., Willauer H.D., Broker G.A., Rogers R.D., Characterization and Comparison of Hydrophilic and Hydrophobic Room Temperature Ionic Liquids Incorporating the Imidazolium Cation, Green Chem., 3: 156–164 (2001).
[26] Xue X., Wei Q., Wu D., Li H., Zhang Y., Feng R., Du B., Determination of Methyl Parathion by a Molecularly Imprinted Sensor Based on Nitrogen Doped Graphene Sheets, Electrochim. Acta, 116: 366–371 (2014).
[27] Doumandji L., Moussiden A., Ihdene Z., Hamada B., Hydrolytic Decontamination of Methyl Parathion in the Presence of 2-aminoethanol: Kinetics Study, J. Pestic. Sci., 43(1): 41–46 (2018).
[28] Govindasamy M., Mani V., Chen S.M., Chen T.W., Sundramoorthy A.K., Methyl Parathion Detection in Vegetables and Fruits using Silver@Graphene Nanoribbons Nanocomposite Modified Screen Printed Electrode, Sci. Rep., 7: 46471–46482 (2017).
[30] Huang B., Zhang W.D., Chen C.H., Yu Y.X., Electrochemical Determination of Methyl Parathion at a Pd/MWCNTs-Modified Electrode, Microchim. Acta, 171: 57–62 (2010).