دوره و شماره: دوره 40، شماره 4 - شماره پیاپی 102، اسفند 1400، صفحه 1-320 
حذف جذبی BTEX از محلول آبی توسط چارچوب آلی فلزی MOF-199

صفحه 167-175

معصومه غیاث آبادی فراهانی؛ علی خانلرخانی؛ محمود کاظم زاد؛ بهزاد آقابراری


ساخت آئروژل گرافن به روش قالب یخی در فشار محیط و بررسی ویژگی های آن

صفحه 205-213

منصور فربد؛ محدثه مددی جابری؛ مرتضی زرگرشوشتری؛ سیده سعادت شجاعی نژاد