تأثیر روش سنتز و حضور اکسید فلزها به عنوان بهبود دهنده برای بهبود فعالیت کاتالیستی نوری تیتانیا ـ سیلیکا در تخریب آلاینده رنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش­ عملکرد کاتالیست تیتانیا-سیلیکا با درصدهای وزنی گوناگون در فرایند تخریب کاتالیستی نوری آلاینده رنگی رودامین ب تحت تابش نور فرابنفش  مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دو روش سنتز تلقیح خشک و تر مقایسه شدند و مشخص شد میزان تخریب کاتالیستی نوری در روش تلقیح تر نسبت به تلقیح خشک ییش­تر است. برای بهبود بیش­تر فعالیت کاتالیستی نوری از اکسید فلزهای تنگستن، بیسموت، سریم، وانادیوم، آهن، مس، نقره، نیکل و روی بر پایه تیتانیا ـ سیلیکا به عنوان بهبود دهنده استفاده شد. از فناوریﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ فروسرخ (FT-IR)، ﭘﺮاش پرتو اﯾﮑﺲ(XRD)، ﺟﺬب و دفع نیتروژن (N2 adsorption-desorption) ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ و ﺟﺴﺘﺠﻮی راﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر - ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده شد. بررسی ها نشان داد که تخریب کاتالیستی نوری به روش تلقیح تر با حضور اکسید فلزی تنگستن با درصد وزنی 3 در شرایط 6=pH، mg/L10= غلظت اولیه رودامین ب، g/L1= مقدار کاتالیست، oC25= دمای محلول آلاینده رنگی­ و در مدت زمان 240 دقیقه به میزان تبدیل %98 می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Zeghioud H., Khellaf N., Djelal H., Amrane A., Bouhelassa M., Photocatalytic Reactors Dedicated to the Degradation of Hazardous Organic Pollutants: Kinetics, Mechanistic Aspects, and Design–A Review, Chemical Engineering Communications, 203: 1415-1431 (2016).
[2] Lima E.C.., Royer B., Vaghetti J.C., Simon N.M.., da Cunha B.M., Pavan F.A., Benvenutti E.V., Cataluña-Veses E., Airoldi C., Application of Brazilian Pine-Fruit Shell as a Biosorbent to Removal of Reactive Red 194 Textile Dye from Aqueous Solution: Kinetics and Equilibrium Study, Journal of hazardous materials, 155: 536-550 (2008).
[3] Mahlambi M.M., Mishra A K., Mishra S.B., Krause R.W., Mamba B.B., Raichur A.M., Metal Doped Nanosized Titania used for the Photocatalytic Degradation of Rhodamine B Dye under Visible-Light, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 13: 4934-4942 (2013).
[4] Rodríguez S.M., Gálvez J.B., Solar Photocatalysis and Water Treatment: Detoxification and Disinfection, Solar Energy Conversion and Photoenergy Systems: Thermal Systems and Desalination Plants-Volume II, (2010).
[5] Matthews R.W., Photo-Oxidation of Organic Material in Aqueous Suspensions of Titanium Dioxide, Water Research, 20: 569-578 (1986).
[6] Nakata K., Fujishima A., TiO2 Photocatalysis: Design and Applications, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 13: 169-189 (2012).
[8] Mugunthan E., Saidutta M., Jagadeeshbabu P., Visible Light Assisted Photocatalytic Degradation of Diclofenac Using TiO2-WO3 Mixed Oxide Catalysts, Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management, 10: 322-330 (2018).
[9] Tahir M., Sagir M., Shahzad K., Removal of Acetylsalicylate and Methyl-Theobromine from Aqueous Environment Using Nano-Photocatalyst WO3-TiO2@ G-C3N4 Composite, Journal of Hazardous Materials, 363: 205-213 (2019).
[10] Malligavathy M., Iyyapushpam S., Nishanthi S., Padiyan D. P., Photoreduction Synthesis of Silver on Bi2O3/TiO2 Nanocomposites and Their Catalytic Activity for the Degradation of Methyl Orange," Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 28: 18307-18321 (2017).
[11] Peng Q., Peng G., Wu L., Wang X., Yang X., Li X., Entrapment of Bi­2­3 Nanoparticles in TiO­2 Nanotubes for Visible Light-Driven Photocatalysis, Research on Chemical Intermediates, 44: 6753-6763 (2018).
[12] Bazyari A., Khodadadi A.A., Mamaghani A.H., Beheshtian J., Thompson L.T., Mortazavi Y., Microporous Titania–Silica Nanocomposite Catalyst-Adsorbent for Ultra-Deep Oxidative Desulfurization, Applied Catalysis B: Environmental, 180: 65-77 (2016).
[13] Choi T., Kim J.-S., Kim J.H., Influence of Alkoxide Structures on Formation of TiO2/WO3 Heterojunctions for Photocatalytic Decomposition of Organic Compounds, Advanced Powder Technology, 27: 2061-2065 (2016).
[15] Dahri M. K., Kooh M. R. R., Lim L. B., Water Remediation Using Low Cost Adsorbent Walnut Shell for Removal of Malachite Green: Equilibrium, Kinetics, Thermodynamic and Regeneration Studies, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2: 1434-1444 (2014).
[17] Jiang L., Yuan X., Zeng G., Liang J., Chen X., Yu H., Wang H., Wu Z., Zhang J., Xiong T., In-Situ Synthesis of Direct Solid-State Dual Z-Scheme WO3/G-C3N4/Bi2O3 Photocatalyst for the Degradation of Refractory Pollutant, Applied Catalysis B: Environmental, 227: 376-385 (2018).