مقایسه عملکرد غشاهای الیاف میان تهی PVDF و PVDF-CTFE برای جذب گاز دی اکسید کربن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، واحد گچساران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گچساران، ایران

چکیده

غشاهای الیاف میان تهی پلی وینیلیدن فلوراید و پلی وینیلیدین فلوراید-کلروتری فلوئورو اتیلن به روش جدایش فازی مرطوب ساخته شدند و عملکرد آنها برای جذب گاز دی اکسید کربن با استفاده از محلول 1 مولار مونو اتانول آمین در سیستم تماس دهنده غشایی گاز- مایع مقایسه شد.هر دو نوع ساخته شده دارای یک ساختار اسفنجی شکل در نزدیکی سطح داخلی غشا و یک ساختار انگشتی شکل در نزدیکی سطح خارجی غشا می باشند با این تفاوت که ضخامت ساختار اسفنجی شکل و متراکم غشای الیاف میان تهی پلی وینیلیدین فلوراید-کلروتری فلوئورو اتیلن از غشای الیاف میان تهی پلی وینیلیدین فلوراید بیشتر است. تخلخل کل غشاهای پلی وینیلیدین فلوراید و پلی وینیلیدین فلوراید-کلروتری فلوئورو اتیلن به ترتیب %49/75 و %51/69 اندازه گیری شد. فشار بحرانی ورود آب به منافذ غشای الیاف میان تهی پلی وینیلیدین فلوراید-کلروتری فلوئورواتیلن 5/9 بار و فشار بحرانی ورود آب به منافذ غشای الیاف میان تهی پلی وینیلیدین فلوراید 7 بار می باشند. زاویه تماس آب با سطح غشای الیاف میان تهی پلی وینیلیدین فلوراید-کلروتری فلوئورو اتیلن از غشای الیاف میان تهی پلی وینیلیدین فلوراید بیشتر است که بیانگر آبگریزی بیشتر این غشا می باشد. ماکزیمم شارجذب گاز دی اکسید کربن (mol/m2 s) 3- 10×2/7 و (mol/m2 s) 3- 10×4/4 به ترتیب برای غشای الیاف میان تهی پلی وینیلیدین فلوراید و پلی وینیلیدین فلوراید-کلروتری فلوئورو اتیلن در شدت جریان جاذب (ml/min) 300 بدست آمد. از نتایج آزمایش جذب طولانی مدت گاز دی اکسید کربن مشاهده شد که شار جذب گاز دی اکسید کربن غشای پلی وینیلیدین فلوراید 20 ساعت پس از شروع فرایند با حدود % 85 کاهش به(mol/m2s) 4-10 ×6/6 رسید. شار جذب گاز دی اکسید کربن غشای پلی وینیلیدین فلوراید-کلروتری فلوئورواتیلن 70 ساعت بعد از شروع فرایند با حدود % 15 کاهش به(mol/m2s) 4-10 ×5/8 رسید.

کلیدواژه‌ها