بررسی تخریب متیلن بلو از محلول‌های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت پرلیت-کبالت‌اکسید-گرافن اکساید‌کاهش‌یافته

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

چکیده

با رشد جمعیت و گسترش صنعت و کشاورزی، آب سالم در جهان دچار کمبود شده‌است، در نتیجه ضرورت تصفیه و بازیابی مجدد آب‌های مصرفی اهمیت خاصی پیدا کرده‌است. در میان آلاینده‌ها، مواد رنگزا از مهمترین آلاینده‌های محیط زیست هستند متیلن بلو از جمله رنگ‌هایی است که در صنعت نساجی و داروسازی‌کاربرد فراوان دارد و حضور آن در محیط زیست باعث آسیب‌های جدی می‌گردد. در این مطالعه نانو کامپوزیت پرلیت–کبالت اکسید–گرافن اکساید کاهش‌یافته با اندازهnm 50-40 با استفاده از روش درجا ساخته شد و با روش‌های طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز(FTIR) ، آنالیز پراش اشعه ایکس(XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی ((SEM، طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX) و طیف مرئی-فرابنفش بازتاب نفوذی UV-DRS)) مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تخریب متیلن بلو با استفاده از نانوکامپوزیت پرلیت–کبالت اکسید–گرافن اکساید کاهش‌یافته به عنوان فوتوکاتالیست تحت تاثیر نور Light Emitting Diode (LED) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بهترین نتیجه در 11= pH، 1/0 گرم فوتوکاتالیست وppm 10 متیلن بلو در مدت زمان 60 دقیقه بدست آمد. نتایج نشان داد که تخریب متیلن بلو به‌وسیله نانوکامپوزیت پرلیت–کبالت اکسید–گرافن اکساید کاهش‌یافته، مطابق با سینتیک شبه درجه اول است و نانوکامپوزیت پرلیت–کبالت اکسید–گرافن اکساید کاهش‌یافته کارایی مناسبی جهت تخریب رنگدانه متیلن بلو دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات