بررسی کاتالیست های دارای وانادیم اکسید در فرایند گوگردزدایی اکسایشی برای حذف دی بنزوتیوفن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

فرایند گوگردزدایی اکسایشی (ODS) به عنوان مکملی مناسب برای فرایند گوگردزدایی هیدروژنی (HDS) برای حذف ترکیب‌های گوگردی مقاوم مانند بنزوتیوفن، دی­بنزوتیوفن و مشتقات آلکیلی آن­ها محسوب می­ شود.  وانادیم اکسید دارای حالت ­های اکسایشی متنوعی است و وجود این ویژگی اکسایش-کاهش باعث ایجاد ویژگی یگانه‌ای در کاتالیست­ های دارای وانادیم می­ شود. در این پژوهش کاتالیست­ های دارای  وانادیم اکسید بر پایه  گاما-آلومینا به روش تلقیح خشک سنتز شده و سپس به عنوان کاتالیست واکنش گوگردزدایی اکسایشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور شناسایی بهتر ساختار کاتالیست­ های مصرفی، روش‌های متنوع تعیین مشخصه‌های کاتالیستی مانند جذب  و دفع نیتروژن، پراش پراتو ایکس (XRD)، طیف­ سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR) و طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX) مورد استفاده قرار گرفتند. فرایند گوگردزدایی اکسایشی در دمای C°80 و فشار یک اتمسفر با نسبت مولی اکسنده ترشیری­ بوتیل هیدروپروکسید به دی‌بنزوتیوفن (O/S) برابر با 5 و در حضور 03/0 گرم کاتالیست به ازای 3 گرم سوخت مدل که دارای ppmw 500 گوگرد به صورت دی­بنزوتیوفن بود، انجام شد. مقایسه عملکرد نمونه‌های کاتالیستی با درصد وزنی­ه ای گوناگون وانادیم شامل 2، 3 و 6% وزنی سنتز نشان داد بیش­ترین درصد گوگردزدایی مربوط به کاتالیست دارای 6% وانادیم بود که توانست در مدت زمان 5 دقیقه از شروع واکنش به درصد تبدیل 100% دی‌بنزوتیوفن دست یابد. همچنین اثر نسبت O/S بر عملکرد گوگردزدایی کاتالیست بهینه دارای 6% وانادیم نیز بررسی شد و بهترین نتیجه گوگردزدایی در O/S برابر با 5 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Huang C., Sun R., Lu H., Yang Q., Hu J., Wang H., Liu H., A Pilot Trial for Fast Deep Desulfurization on MOF-199 by Simultaneous Adsorption-Separation via Hydrocyclones, Separation and Purification Technology, 182: 110-117 (2017).
[2] Zhang L., Wang J., Sun Y., Jiang B., Yang H., Deep Oxidative Desulfurization of Fuels by Superbase-Derived Lewis Acidic Ionic Liquids, Chemical Engineering Journal, 328: 445-453 (2017).
[3] Liu H., Bao S., Cai Z., Xu T., Li N., Wang L., Chen H., Lu W., Chen W., A Novel Method for Ultra-Deep Desulfurization of Liquid Fuels at Room Temperature, Chemical Engineering Journal, 317: 1092-1098 (2017).
[4] Zeng X., Xiao X., Li Y., Chen J., Wang H., Deep Desulfurization of Liquid Fuels with Molecular Oxygen through Graphene Photocatalytic Oxidation, Applied Catalysis B: Environmental, 209: 98-109 (2017).
[5] Hou L.-p., Zhao R.-x., Li X.-p., Gao X.-h., Preparation of MoO2/g-C3N4 Composites with a High Surface Area and its Application in Deep Desulfurization from Model Oil, Applied Surface Science, 434: 1200-1209 (2018).
[7] Srivastava V. C., An Evaluation of desulfurization Technologies for Sulfur Removal from Liquid Fuels, Rsc Advances, 2: 759-783 (2012).
[9] Javadli R., De Klerk A., Desulfurization of Heavy Oil, Applied Petrochemical Research, 1: 3-19 (2012).
[11] Han X., Wang A., Wang X., Li X., Wang Y., Hu Y., Catalytic Performance of P-Modified MoO3/SiO2 in Oxidative Desulfurization by Cumene Hydroperoxide, Catalysis Communications, 42: 6-9 (2013).
[12] Fraile J.M., Gil C., Mayoral J.A., Muel B., Roldán L., Vispe E., Calderón S., Puente F., Heterogeneous Titanium Catalysts for Oxidation of Dibenzothiophene in Hydrocarbon Solutions with Hydrogen Peroxide: On the Road to Oxidative Desulfurization, Applied Catalysis B: Environmental, 180: 680-686 (2016).
[13] Zhang Y., Li G., Kong L., Lu H., Deep Oxidative Desulfurization Catalyzed by Ti-based Metal-Organic Frameworks, Fuel, 219: 103-110 (2018).
[15] Shi C., Wang W., Liu N., Xu X., Wang D., Zhang M., Sun P., Chen T., Low Temperature Oxidative Desulfurization with Hierarchically Mesoporous Titaniumsilicate Ti-SBA-2 Single Crystals, Chemical Communications, 51: 11500-11503 (2015).
[16] Chamack M., Mahjoub A., Aghayan H., Catalytic Performance of Vanadium-Substituted Molybdophosphoric Acid Supported on Zirconium Modified Mesoporous Silica in Oxidative Desulfurization, Chemical Engineering Research and Design, 94: 565-572 (2015).
[18] Shen D., Dai Y., Han J., Gan L., Liu J., Long M., A Nanocellulose Template Strategy for the Controllable Synthesis of Tungsten-Containing Mesoporous Silica for Ultra-Deep Oxidative Desulfurization, Chemical Engineering Journal, 332: 563-571 (2018).
[19] Kon Y., Yokoi T., Yoshioka M., Tanaka S., Uesaka Y., Mochizuki T., Sato K., Tatsumi T., Selective Hydrogen Peroxide Oxidation of Sulfides to Sulfoxides or Sulfones with MWW-Type Titanosilicate Zeolite Catalyst under Organic Solvent-Free Conditions, Tetrahedron, 70: 7584-7592 (2014).
[21] Saleh T.A., Al-Hammadi S A., Tanimu A., Alhooshani K., Ultra-Deep Adsorptive Desulfurization of Fuels on Cobalt and Molybdenum Nanoparticles Loaded on Activated Carbon Derived from Waste Rubber, Journal of Colloid and Interface Science, 513: 779-787 (2018).
[22] Cedeño-Caero L., Gomez-Bernal H., Fraustro-Cuevas A., Guerra-Gomez H. D., Cuevas-Garcia R., Oxidative Desulfurization of Synthetic Diesel Using Supported Catalysts: Part III. Support Effect on Vanadium-based Catalysts, Catalysis Today, 133: 244-254 (2008).
[24] Muhammad Y., Shoukat A., Rahman A.U., Rashid H. U., Ahmad W., Oxidative Desulfurization of Dibenzothiophene over Fe Promoted Co–Mo/Al2O3 and Ni–Mo/Al2O3 Catalysts Using Hydrogen Peroxide snd Formic Acid as Oxidants, Chinese Journal of Chemical Engineering, 26: 593-600 (2018).
[26] Gómez-Bernal H., Cedeño-Caero L., Gutiérrez-Alejandre A., Liquid Phase Oxidation of Dibenzothiophene with Alumina-Supported Vanadium Oxide Catalysts: An Alternative to Deep Desulfurization of Diesel, Catalysis Today, 142: 227-233 (2009).
[27] Bazyari A., Mortazavi Y., Khodadadi A.A., Thompson L.T., Tafreshi R., Zaker A., Ajenifujah O.T., Effects of Alumina Phases as Nickel Supports on Deep Reactive Adsorption of (4, 6-Dimethyl) Dibenzothiophene: Comparison Between γ, δ, and θ-Alumina, Applied Catalysis B: Environmental, 180: 312-323 (2016).
[30] Liu G., Zhao Z.-J., Wu T., Zeng L., Gong J., "Nature of the Active Sites of VOx/Al2O3 Catalysts for Propane Dehydrogenation, ACS Catalysis, 6: 5207-5214 (2016).
[31] Teimouri A., Mahmoudsalehi M., Salavati H., Catalytic Oxidative Desulfurization of Dibenzothiophene Utilizing Molybdenum and Vanadium Oxides Supported on MCM-41, International Journal of Hydrogen Energy, 43: 14816-14833 (2018).
[33] Estephane G., Lancelot C., Blanchard P., Toufaily J., Hamiye T., Lamonier C., Sulfur Compounds Reactivity in the ODS of Model And Real Feeds on W–SBA Based Catalysts, RSC Advances, 8: 13714-13721 (2018).
 [34] Luo G., Kang L., Zhu M., Dai B., "Highly Active Phosphotungstic Acid Immobilized on Amino Functionalized MCM-41 for the Oxidesulfurization of Dibenzothiophene, Fuel Processing Technology, 118: 20-27 (2014).