بررسی کاتالیست‌های حاوی اکسید وانادیم در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی جهت حذف دی‌بنزوتیوفن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز-دانشگاه علم و صنعت ایران

2 آزمایشگاه کاتالیست و نانومواد-دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز-دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

فرآیند گوگردزدایی اکسایشی (ODS) مکملی مناسب برای فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی (HDS) جهت حذف ترکیبات گوگردی مقاوم مانند بنزوتیوفن، دی‌بنزوتیوفن و مشتقات آلکیلی آن‌ها محسوب می‌شود. اکسید وانادیم دارای حالت‌های اکسایشی متنوعی است و وجود این خاصیت اکسایش-کاهش باعث ایجاد خاصیت منحصر به فردی در کاتالیست‌های حاوی وانادیم می‌شود. در این پژوهش کاتالیست‌های حاوی اکسید وانادیم بر پایه گاما-آلومینا به روش تلقیح خشک ساخته شدند. به منظور شناسایی بهتر ساختار کاتالیست‌های مصرفی، تکنیک‌های تعیین مشخصات کاتالیستی مانند: جذب و دفع نیتروژن، پراش پراتو ایکس (XRD)، طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) مورد استفاده قرار گرفته است. فرآیند گوگردزدایی اکسایشی در دمای C° 80 و فشار 1 اتمسفر با نسبت مولی O/S برابر با 5 برای اکسنده ترشیری‌بوتیل هیدروپروکسید و در حضور 03/0 گرم کاتالیست به ازای 3 گرم سوخت مدل که حاوی ppmw 500 گوگرد که شامل دی‌بنزوتیوفن بود، انجام شد. کاتالیست‌های حاوی وانادیم با درصد وزنی‌های متفاوت وانادیم شامل 2%، 3% و 6% وزنی ساخته شدند. بیشترین درصد گوگردزدایی مربوط به کاتالیست حاوی 6% وانادیم بود که توانست در مدت زمان 5 دقیقه به درصد تبدیل کامل برسد. همچنین اثر نسبت O/S نیز بررسی شد وبهترین نتیجه گوگردزدایی برای O/S برابر با 5 بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات