اصلاح غشاهای نانو فیلتراسیون توسط نانوذرات اکسید آهن و گرافن اکساید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشگاه اراک

چکیده

در این پژوهش سعی شده است با استفاده‌ی همزمان از نانو صفحات گرافن اکساید و نانو ذرات اکسید آهن، خواص غشاهای پلی اتر سولفون بهبود داده شود. برای این منظور غلظت‌های مختلف نانوذرات Fe3O4 و GO با مجموع غلظت ثابت تهیه شد و اثر افزایش این نانوذرات در شار آب خالص، پس‌زنی Na2SO4 و خواص ضد گرفتگی مورد بررسی قرار گرفت.جهت آنالیز غشاها از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز، عکس‌ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی و میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده شد. عملکرد جداسازی غشاها توسط آزمایش‌های زاویه تماس، اندازه‌گیری تخلخل، محتوای آب، شار آب خالص و همچنین پس‌دهی نمک مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش .نانوذرات آهن، شار آب خالص از L /m2h 12 در غشای اصلاح نشده به L /m2h 48 در نسبت 375/0: 125/0 از نانوذرات Fe3O4: GO افزایش می‌یابد. علاوه بر این، برای غشای M4 بیشترین میزان پس‌زنی Na2SO4 (61%) بدست آمد. همچنین بهترین خواص ضد گرفتگی در غشا حاوی 125/0 درصد وزنی از نانوذرات اکسید آهن و 375/0 درصد وزنی از نانوذرات گرافن اکساید با نرخ بازیابی شار 85٪ مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات