رنگ‌سنجی سریع و کارآمد یون جیوه (II) توسط نانوذرات نقره/نقره کلرید سنتز شده‌ی سبز از عصاره‌ی میوه‌ی جم (Syzygium cumini L. Skeels.)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

حسگرهای رنگی سازگار با محیط زیست برای تشخیص ساده، راحت و سریع آنالیت‌های گوناگون، کاربردهای وسیعی در علوم محیطی دارند. در این کار، از یک حسگر رنگی بر پایه نانوذرات نقره/نقره کلرید ([email protected] NPs) اصلاح‌نشده برای تشخیص ساده و سریع یون‌های جیوه (II) (Hg2+) استفاده شد. عصاره‌ی آبی میوه‌ی جم به عنوان عامل کاهنده و محدودکننده برای بیوسنتز نانوذرات [email protected] مورد استفاده قرار گرفت. مطالعه‌ی تولید، مورفولوژی، بلورینگی و ویژگی‌های سطحی نانوذرات سنتزشده با کمک طیف‌سنجی UV-Vis، میکروسکوپ الکترونی عبوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان، پراش پرتو ایکس و طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز انجام شد. محلول قهوه ای-زرد رنگ نانوذرات سنتزشده، در حضور یونهای Hg2+، بی‌رنگ می‌شود. در این روش، منحنی کالیبراسیون دارای دو محدوده‌ی خطی (محدوده‌ی اول از غلظت 0/1 تاµM 0/5 و محدوده‌ی دوم از غلظت 0/7 تا μM 111/0) می‌باشد. همچنین گزینش‌پذیری نانوذرات [email protected] تهیه شده با روش سبز نسبت به یون‌های فلزات واسطه، قلیایی و قلیایی خاکی مورد مطالعه قرار گرفت. روش پیشنهادی امکان تشخیص و اندازه‌گیری سریع، ساده، حساس و انتخابی جیوه (II) را در نمونه های آب فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات