مطالعه نظری جذب داروی پنی سیلامین بر روی نانو لوله ی تک جداره بورنیترید فرم صندلی (5،5)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، هیات علمی

چکیده

در این تحقیق، فرایند جذب داروی ضد سرطان پنی‌سیلامین (Pen) بر روی دیواره خارجی نانولوله‌ی بور نیترید (BNNT)‌ فرم صندلی (۵،۵) در سطح محاسباتی B3LYP/6-31G(d,p) مورد بررسی قرار گرفته و سپس انرژی مولکول‌ها توسط روش B3LYP-D3 اصلاح شده است. نتایج نشان می‌دهد که مقادیر انرژی جذب کمپلکس‌ها منفی است و فرایند از لحاظ انرژی مطلوب می‌باشد. تاثیر فرایند جذب بر روی خصوصیات الکترونی و پایداری نانولوله نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا، قدرت و ماهیت برهم‌کنش‌های بین مولکولی در کمپلکس‌ها توسط پارامترهای انرژی، هندسی، مکان شناسی و اوربیتال مولکولی ارزیابی شده است. همچنین براساس این نتایج می‌توان اظهار داشت که ۵ [email protected] حاوی منفی‌ترین مقدار انرژی جذب Ead و آنتالپی جذب Had بوده و پایدارترین ساختار می‌باشد. در نهایت آنالیز اوربیتال مولکولی HOMOو LUMO نشان می‌هد که چگالی الکترون HOMO بر روی مولکول دارو مستقر است در حالی‌که چگالی الکترون LUMO بر روی نانولوله‌ها متمرکز بوده و مقدار اختلاف انرژی بین دو اوربیتال مولکولی (Eg) به دلیل فرایند جذب، کاهش یافته است.‌ بر اساس دستاوردهای این تحقیق، نانولوله‌های بور نیترید را می‌توان به عنوان حامل‌ داروی ضد سرطان پنی‌سیلامین در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها