دوره و شماره: دوره 40، شماره 3 - شماره پیاپی 101، آذر 1400، صفحه 1-386 
پتانسیل سنجی مزرعه های خورشیدی با روش های تصمیم گیری چند معیاره در ایران

صفحه 251-271

اکبر ملکی؛ پوریا لطفی؛ رضا شهرکی شهدآبادی؛ محمد حسین احمدی


تولید آزمایشگاهی بیوسورفکتانت رامنولیپید به منظور کاربرد در تولید شامپوهای سبز

صفحه 361-371

مسعود نعمت دوست؛ حسین امانی؛ شکوفه ملک محمودی؛ حسن کریمی نژاد


تولید بیودیزل از زیست توده ریزجلبک بومی ایران

صفحه 373-386

طاهر شاهی؛ بابک بهشتی؛ علی زنوزی؛ مرتضی الماسی