روش جدید محاسبه شعاع موثر چاه دارای شکاف اسیدی در مخازن گاز میعانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی نفت دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز

2 مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دانشگاه شیراز

3 مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز دانشگاه شیراز

چکیده

شکاف اسیدی چاه یکی از روش های موثر جلوگیری یا کاهش تشکیل میعانات در مخازن گاز میعانی کربناته است. بدین ترتیب که شکست موفق چاه، با کاهش مقاومت در مقابل جریان سیال، امکان بالا نگه داشتن فشار ته چاه را فراهم می کند. یکی از مباحث مهم در این زمینه برآورد شعاع موثر چاه ترکدار می باشد. محاسبه این کمیت علاوه بر امکان برآورد ضریب تولید چاه وسیله ای مفید جهت تعریف چاه درمدل سازی مخزن می باشد.
در این تحقیق روابط لازم جهت برآورد شعاع موثر چاه دارای شکست اسیدی ارائه می گردد. در این راستا ابتدا روابط مربوط به برآورد طول و عرض شکاف و همینطور ضریب هدایت آن معرفی و سپس تاثیر اینرسی بر کاهش هدایت موثر چاه بیان می شود.
عملکرد شکاف در مخازن گاز میعانی می تواند بسیار متفاوت از آن در مخازن نفتی و یا گازی می باشد. دلیل این امر پیچیدگی جریان دو فازی گاز میعانی در ماتریکس و شکاف است. با ملاحاظه این موارد، رابطه ای کلی جهت برآورد شعاع موثر چاه ترکدار درون مخزن گاز میعانی ارائه می گردد. در این رابطه علاوه بر تاثیر تشکیل میعانات، تاثیرات اینرسی و کاپلینگ بر تراوایی نسبی درون شکاف و ماتریکس بر شعاع موثر چاه لحاظ شده است.

کلیدواژه‌ها