یک روش نوین برای محاسبه شعاع مؤثر چاه دارای شکاف اسیدی در مخازن گاز میعانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

بخش مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

شکاف اسیدی چاه یکی از روش­ های مؤثر جلوگیری یا کاهش تشکیل میعان های مخازن گاز میعانی کربناته  است. بدین ترتیب که شکست موفق چاه، با کاهش مقاومت در برابر جریان سیال، امکان بالا نگه داشتن فشار ته چاه را فراهم می­کند. یکی از مباحث مهم در این زمینه برآورد شعاع مؤثر چاه ترک­دار می باشد. محاسبه این کمیت افزون بر امکان برآورد ضریب تولید چاه وسیله ای مفید برای تعریف چاه درمدل سازی مخزن می باشد. در این پژوهش رابطه های لازم برای برآورد شعاع مؤثر چاه دارای شکست اسیدی ارایه می شود. در این راستا نخست رابطه های مربوط به برآورد طول و عرض شکاف و همچنین ضریب هدایت آن معرفی و سپس تأثیر اینرسی بر کاهش هدایت مؤثر چاه بیان می شود. عملکرد شکاف در مخازن گاز میعانی می تواند بسیار متفاوت از آن در مخازن نفتی و یا گازی می باشد. دلیل این امر پیچیدگی جریان دو فازی گاز میعانی در ماتریکس و شکاف است. با  این موردها، رابطه ای کلی برای برآورد شعاع مؤثر چاه ترکدار درون مخزن گاز میعانی ارایه می شود.  در این رابطه افزون بر تأثیر تشکیل میعانات، تأثیر اینرسی و کاپلینگ بر تراوایی نسبی درون شکاف و ماتریکس بر شعاع مؤثر چاه لحاظ شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Mahdiyar, H. Jamiolahmady, M. Sohrabi, M. Improved Darcy and non-Darcy Flow Formulations Around Hydraulically Fractured Wells, Journal of Petroleum Science and Engineering  78: 149-159 (2011).
[2] Mahdiyar, H. Jamiolahmady, M. Sohrabi, M. Gas Condensate Flow Around Hydraulically Fractured Wells, Transport in Porous Media  89: 505-532 (2011) 10.1007/s11242-011-9783-0.
[3] Mahdiyar, H. Salari, A. Qajar, J. Kalantariasl, A. New Correlations for Etched Fracture Width and Half-Length of Acid-Fractured Wells, Journal of Petroleum Science and Engineering  182:  106286 (2019).
[4] Salari, A. "Investigation and Simulation of Acid Fracturing in Gas Condensate Carbonate Reservoirs", MSc Thesis, Shiraz University. (2018)
[5] Deng, J. Mou, J. Hill, A.D. Zhu, D. A New Correlation of Acid-Fracture Conductivity Subject to Closure Stress, SPE Production & Operations  27: 158-169 (2012) 10.2118/140402-PA.
[6] Guppy, K.H. Cinco-Ley, H. Ramey, H.J. Jr., Samaniego-V, F. Non-Darcy Flow in Wells with Finite-Conductivity Vertical Fractures, Society of Petroleum Engineers Journal  22: 681-698 (1982) 10.2118/8281-PA.
[7] Mohan, J. Pope, G.A. Sharma, M.M. Effect of Non-Darcy Flow on Well Productivity of a Hydraulically Fractured Gas-Condensate Well, SPE Reservoir Evaluation & Engineering,  12:  576-585 (2009) 10.2118/103025-PA.
[8] Ravari, R.R. Wattenbarger, R.A. Rezaeidoust, A. Amani, M. "Analytical Evaluation of Gas Condensate Skin in Hydraulically Fractured Wells", Latin American & Caribbean Petroleum Engineering Conference., Society of Petroleum Engineers: Buenos Aires, Argentina. 12 (2007)
[9] Wang, X. Indriati, S. Valko, P.P. Economides, M.J. "Production Impairment and Purpose-Built Design of Hydraulic Fractures in Gas-Condensate Reservoirs", International Oil and Gas Conference and Exhibition in China., Society of Petroleum Engineers: Beijing, China. 9 (2000)
[10]  معارف س.، مالمیر پ.، سلیمان زاده ا.، عرفانی ح.ر، شهبازی خ.، بررسی اثر سرعت تزریق اسید بر عملکرد فرایند اسید زنی در یک مدل دو بعدی ناهمگن، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 37(3): 207 تا 221 (1397).
[11] Jones, S.C. "Using the Inertial Coefficient, B, To Characterize Heterogeneity in Reservoir Rock", SPE Annual Technical Conference and Exhibition., Society of Petroleum Engineers: Dallas, Texas. 10. (1987)
[12] Geertsma, J., Estimating the Coefficient of Inertial Resistance in Fluid Flow Through Porous Media, Society of Petroleum Engineers Journal  14: 445-450 (1974)  10.2118/4706-PA.
[13] Gholampour, F. Mahdiyar, H. A New Correlation for Relative Permeability in Gas-Condensate Reservoirs, Journal of Petroleum Science and Engineering 172: 831-838 (2019) https://doi.org/10.1016/j.petrol.2018.08.077.