بررسی تغییرات رفتار فازی آب سازندی در اثر ترکیب با آب دریا در فرآیند سیلابزنی بوسیله معادله پی سی سفت الکترولیت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران

2 Iran university of science and technology, Narmak, Tehran

چکیده

آب سازندی نمونه مهمی از محلول های الکترولیتی می باشد. میزان نمک های معدنی حل شده در آب سازندی، بر خواص حجمی تعادلی آب سازندی تاثیرگذار است. در فرآیند سیلابزنی، آب دریا یعنی محلول الکترولیتی با غلظت های بسیار پایین با آب سازند، محلول الکترولیتی با غلطت نمک حل شده به نسبت بالا، ترکیب می شود و بنابر این خواص حجمی و تعادلی آن تغییر می کند. تخمین دقیق خواص آب سازندی، نقش مهمی در تخمین فرآیند سیلاب زنی دارد. در این پژوهش، معادله حالت الکترولیت بر پایه معادله حالت پی سی سفت، همراه با تئوری دبای هوکل ، برای مدل‌سازی چگالی و تعادل بخار-مایع محلول‌های الکترولیتی به کار گرفته شد. در این معادله حالت یون‌ها مستقل از نمکی که تشکیل‌دهنده‌ی آن هستند در نظر گرفته می‌شوند و هر یون به دو پارامتر قطر یونی و انرژی پراکندگی اضافه بر پارامتر های معمول سفت، نیاز دارد. در ای پژوهش، برای صحت سنجی پیاده سازی این معادله، فشار بخار و چگالی محلول‌های سدیم‌کلرید، پتاسیم‌کلرید، سدیم‌برمید، سدیم‌سولفات و لیتیم‌سولفات و همچنین فشار بخار مخلوط سدیم‌کلرید و پتاسیم‌برمید و مخلوط سدیم‌برمید و پتاسیم‌کلرید پیش‌بینی و با داده‌های تجربی مقایسه شده است. در نهایت با استفاده از برنامه صحت سنجی شده، تغییرات رفتار فازی آب سازند در اثر ترکیب با آب تزریقی (برای دو مورد مطالعاتی مختلف) بررسی می‌شود و فشار بخار و حجم مولی ترکیب آنها پیش بینی می شود و با استفاده از این روش مدل سازی تغییر خواص حجمی تعادلی آب سازندی در اثر ترکیب با آب دریا به نسبت های مختلف بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات