مایع یونی تثبیت شده بر روی سیلیکاژل: یک کاتالیست ناهمگن جدید برای سنتز ترکیبات α,β-غیر اشباع

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی معدن، عمران و شیمی، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

در این تحقیق، مایع یونی تریس(هیدروکسی متیل)متان آمونیوم استات بر روی سیلیکاژل(SiO2-THMAA) برای اولین بار سنتز شد. طریقه ساخت آن به این صورت بود که در ابتدا بروی سطح سیلیکاژل، 3-کلروپروپیل قرار گرفت، در ادامه طی واکنش 3-کلروپروپیل سیلیکا با تریس(هیدروکسی متیل)آمین متان و پس از آن تبادل آنیون کلر با استات، محصول نهایی SiO2-THMAA سنتز گردید. SiO2-THMAAتوسطFT-IR، BET و آنالیز عنصری مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین فعالیت کاتالیستی مایع یونی تثبیت شده بر روی سیلیکاژل به عنوان یک کاتالیست ناهمگن برای سنتز ترکیبات α,β-غیر اشباع در دمای اتاق مورد بررسی قرار گرفت. محصولات در یک شرایط واکنشی ملایم با بازده بالا در مدت زمان کوتاه سنتز شدند. از طرفی قابلیت بازیافت کاتالیست SiO2-THMAA در واکنش مذکور بررسی شد و نتایج نشان داد که کاتالیست موردنظر قابلیت بازیافت، حداقل پس از سه مرتبه را داراست.

کلیدواژه‌ها