تولید بیودیزل از زیست توده ریزجلبک بومی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیزاسیون و مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

چکیده

تولید سوخت ­های تجدید پذیر و جایگزینی تدریجی آن ها به جای سوخت­ های فسیلی یکی از چالش­ های اصلی پژوهشگران در دهه­ های اخیر بوده است. بیودیزل یکی از این سوخت­ ها می­ باشد که از منابع گوناگون تولید شده و در موتورهای دیزلی مورد استفاده قرار می گیرد. در این کار پژوهشی، بیودیزل از روغن ریزجلبک گونه دونالیلای بومی ایران به دو روش تر و خشک تولید شد و ویژگی­ های سوختی آن مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه­ ها نشان داد که روش تر، بازده بالاتری نسبت به روش خشک دارد. به طوری که بازده استخراج روغن در روش تر 4/17 درصد  و در روش خشک 2/10 درصد به دست آمد. مدت زمان استخراج روغن نیز در روش تر به دلیل حذف مرحله ­های خشک نمودن و نمک زدایی به طور چشمگیری کوتاه ­تر از روش خشک می باشد. بنابراین در استفاده از زیست توده ریزجلبک بومی ایران، روش تر از پتانسیل بالایی برای تولید بیودیزل برخوردار است. مناسب ترین بازده استخراج در روش تر در دمای 60 درجه سلسیوس و مدت 30 دقیقه به­ دست آمد. نتیجه­ ها نشان داد که نوع روش استخراج تأثیر معنی داری بر پروفیل اسیدهای چرب و ویژگی­ های بیودیزل تولیدی ندارد. زنجیر اسیدهای چرب در لیپید استخراج شده ریز جلبک دونالیلا از 14 تا 20 کربن دارد که بخش عمده آن را اسید پالمیتیک (62/36%) و اسید استئاریک (08/19%) تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Asif M., Muneer T., Energy Supply, Its Demands and Security Issues for Developed and Emerging Economies. Renew. Sustain. Energ. Rev. 11: 1388-1413 (2007). doi:10.1016/j.rser.2005.12.004
[2] Kumar R., Hanumantha Rao P., Arumugam M., Lipid Extraction Methods from Microalgae: A Comprehensive ReviewFrontiers in Energy Research2: 61 (2015).
[3] Khan S.A., Rashmi Hussain M.Z., Prasad S., Banerjee U., Prospects of Biodiesel Production from Microalgae in India. Renew. Sustain. Energ. Rev. 13: 2361-2372 (2009).
[4] Arumugam M., Agarwal A., Arya M.C., Ahmed Z. Microalgae: Renewable Source for Second Generation BiofuelCurr.Sci. 100: 1141-1142 (2011). doi:10.1007/s00253-009-1935-6
[5] Guedes R.E., Luna A.S., Torres A.R. Operating Parameters for Bio-Oil Production in Biomass Pyrolysis: A ReviewJournal of Analytical and Applied Pyrolysis129: 134-149. (2018).
[7] Borowitzka M.A., Moheimani N.R., “Algae for Biofuels and Energy”, Springer Dordrecht Heidelberg New York London. (2013).
[8] Wahidin S., Idris A., Yusof N.M., Kamis N.H.H., Shaleh S.R.M. Optimization of the Ionic Liquid-Microwave Assisted One-Step Biodiesel Production Process from Wet Microalgal Biomass. Energy Conversion and Management171: 1397-1404. (2018).
[9] Schenk P.M., Thomas-Hall S.R., Stephens E., Marx U.C., Mussgnug J.H., Posten C Hankamer B. Second Generation Biofuels: High-Efficiency Microalgae for Biodiesel ProductionBioenergy Research1(1): 20-43 (2008).
[10] Dismukes G.C., Carrieri D., Bennette N., Ananyev G. M., Posewitz M. C. Aquatic Phototrophs: Efficient Alternatives to Land-Based Crops for BiofuelsCurrent Opinion in Biotechnology19(3): 235-240 (2008).
[11] Searchinger T., Heimlich R., Houghton R.A., Dong F., Elobeid A., Fabiosa J., ... & Yu T.H. Use of US Croplands for Biofuels Increases Greenhouse Gases Through Emissions from Land-Use ChangeScience319(5867): 1238-1240 (2008).
[12] Chisti, Y. Biodiesel from MicroalgaeBiotechnology Advances25(3): 294-306 (2007).
[13] Spolaore, P., Joannis-Cassan, C., Duran, E., Isambert, A. Commercial Applications of MicroalgaeJournal of bioscience and bioengineering101(2): 87-96 (2006).
[14] Cantrell K.B., Ducey T., Ro K.S., Hunt P.G. Livestock Waste-to-Bioenergy Generation OpportunitiesBioresource Technology99(17): 7941-7953 (2008).
[15] Rodolfi L., Chini Zittelli G., Bassi N., Padovani G., Biondi N., Bonini G., Tredici M.R. Microalgae for Oil: Strain Selection, Induction of Lipid Synthesis and Outdoor Mass Cultivation in a Low‐Cost PhotobioreactorBiotechnology and Bioengineering102(1): 100-112 (2009).
[16] Hirano A., Ueda R., Hirayama S., Ogushi Y. CO2 Fixation and Ethanol Production with Microalgal Photosynthesis and Intracellular Anaerobic Fermentation. Energy 22(2-3): 137-142 (1997).
[17] Qin J. Bio-Hydrocarbons from Algae - Impacts of Temperature, Light and Salinity on Algae Growth. Barton, Australia: Rural Industries Research and Development Corporation; (2005).
[18] Kapoore R., Butler T., Pandhal J., Vaidyanathan S. Microwave-Assisted Extraction for Microalgae: from Biofuels to BiorefineryBiology7(1): 18 (2018).
[19] Patil P.D., Gude V.G., Mannarswamy A., Cooke P., Nirmalakhandan N., Lammers P., Deng S. Comparison of Direct Transesterification of Algal Biomass under Supercritical Methanol
and Microwave Irradiation Conditions
Fuel97, 822-831 (2012).
[20] Richmond A. (Ed.). “Handbook of Microalgal Culture: Biotechnology and Applied Phycology”, Oxford: Blackwell Science, Vol. 577 (2004). 
[21] Zebib T., “Microalgae Grown in Photobioreactors for Mass Production of Biofuel”. Rutgers University Department of Bioenvironmental Engineering September 30 (2008)
[22] Shahi T., Zonouzi A., Beheshti B., Almasi M. Comparison of Four Lipid Extraction Methods from Microalgae Dunaliella Sp. for Biodiesel ProductionIranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), 39(4): 371-378 (2020).
[23] Bligh E.G., Dyer W.J.A., Rapid Method of Total Lipid Extraction and PurificationCanadian Journal of Biochemistry and Physiology37(8): 911-917 (1959).
[24] Zenouzi A., Ghobadian B., Hejazi M.A., Rahnemoon P., Harvesting of Microalgae Dunaliella Salina using Electroflocculation. JAST, 15(5) (2013)
[25]  زنوزی، ع. قبادیان، ب. توکلی هشجین، ت. فیض اله نژاد، م. باقرپور، ح. تأثیر ترکیب سوخت‌های دیزل و بیودیزل حاصل از پسماند روغن‌های خوراکی در عملکرد موتور اشتعال تراکمی (CI). مجله سوخت و احتراق، 1(1): 53تا59 (1387).
[26] فیض اله نژاد، م. قبادیان، ب. توکلی هشجین، ت. باقرپور، ح. زنوزی، ع. بررسی پارامترهای مؤثر بر آبشویی سوخت بیودیزل. مجله مهندسی بیوسیستم ایران، 40(2): 147تا154 (1388).
[27] ملک زاده, عابدینی, وثوقی, رشتچیان. بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی فرآیند استخراج لیپید از ریزجلبک ترپژوهش نفت، 26(4): 153تا164 (1395).
[28] Wang L., Yang B., Du X., Yi C. Optimisation of Supercritical Fluid Extraction of Flavonoids from Pueraria LobataFood Chemistry108(2): 737-741 (2008).
[29] Ghazali Q., Yasin N.H.M. The Effect of Organic Solvent, Temperature and Mixing Time on the Production of Oil from Moringa Oleifera Seeds. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, IOP Publishing. 36(1): 012053 (2016).
[30] Abdullah N., Amran, N.A., Yasin N.H.M. Algae Oil Extraction from Freshwater Microalgae Chlorella VulgarisMalaysian Journal of Analytical Sciences21(3): 735-744 (2017).
[31] Suganya T., Renganathan, S. Optimization and Kinetic Studies on Algal Oil Extraction from Marine Macroalgae Ulva Lactuca. Bioresource Technology107: 319-326 (2012).
[32] رئوفی, موسوی گرگری, سید لطیف. بهینه‌سازی استحصال روغن از گونه میکروجلبکی Haematococcus pluvialis با استفاده از روش سطح پاسخ و بررسی پروفایل اسید چرب آن به منظور تولید بیودیزلنشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 7(1): 145تا160 (1970).
[33] Sathish A., Sims R.C., Biodiesel from Mixed Culture Algae via a Wet Lipid Extraction ProcedureBioresource Technology118: 643-647 (2012).
[35] Widjaja A., Chien C.C., Ju Y.H., Study of Increasing Lipid Production from Fresh Water Microalgae Chlorella VulgarisJournal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 40(1): 13-20 (2009).
[36] Borowitzka M.A., Moheimani N. R. (Eds.). “Algae for Biofuels and Energy”, Springer, Dordrecht, the Netherlands. 5: 133-152 (2013). 
[37] Ghasemi Naghdi F., González González L.M., Chan W., Schenk P.M. Progress on Lipid Extraction from Wet Algal Biomass for Biodiesel ProductionMicrobial Biotechnology9(6): 718-726 (2016).
[38] Cao H., Zhang Z., Wu X., Miao X. Direct Biodiesel Production from Wet Microalgae Biomass of Chlorella Pyrenoidosa through in Situ TransesterificationBioMed Research International, (2013).
[39] یزدانی, خسروی رینه, احمدی, اکرم. بررسی ترکیب اسید چرب و پتانسیل تولید بیودیزل برخی ریزجلبک­ ها در زیستگاه­ های مختلف. زیست شناسی کاربردی، 31(3): 152تا160 (2018).
[40] Amaro H.M., Guedes A.C., Malcata F.X. Advances and Perspectives in using Microalgae to Produce BiodieselApplied Energy, 88(10): 3402-3410 (2011).
[42] Richter B.E., Jones B.A., Ezzell J.L., Porter N.L., Avdalovic N., Pohl C. Accelerated Solvent Extraction: a Technique for Sample PreparationAnalytical Chemistry, 68(6): 1033-1039 (1996).
[43] Canakci M., Sanli H. Biodiesel Production from Various Feedstocks and Their Effects on the Fuel Properties. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 35(5): 431-441 (2008).
[44] Kenyon C.N., Rippka R., Stanier R.Y. Fatty Acid Composition and Physiological Properties of Some Filamentous Blue-Green AlgaeArchiv für Mikrobiologie, 83(3): 216-236 (1972).
[45] Li Y., Naghdi F.G., Garg S., Adarme-Vega T.C., Thurecht K.J., Ghafor W.A., ... Schenk P.M. A Comparative Study: the Impact of Different Lipid Extraction Methods on Current Microalgal Lipid ResearchMicrobial Cell Factories13(1): 14 (2014).
[46] Xiong W., Li X., Xiang J., Wu Q. High-Density Fermentation of Microalga Chlorella Protothecoides in Bioreactor for Microbio-Diesel ProductionApplied Microbiology and Biotechnology78(1): 29-36 (2008).
[47] Nascimento I.A., Marques S.S.I., Cabanelas I.T.D., Pereira S.A., Druzian J.I., de Souza C.O., ... Nascimento M.A. Screening Microalgae Strains for Biodiesel Production: Lipid Productivity and Estimation of Fuel Quality Based on Fatty Acids Profiles as Selective criteria. Bioenergy Research6(1): 1-13 (2013).
[48] Talebi A.F., Mohtashami S.K., Tabatabaei M., Tohidfar M., Bagheri A., Zeinalabedini M., Bakhtiari S. Fatty Acids Profiling: A Selective Criterion for Screening Microalgae Strains for Biodiesel Production. Algal Research2(3): 258-267 (2013).
[49] Zhukova N.V., Aizdaicher N.A. Fatty Acid Composition of 15 Species of Marine Microalgae. Phytochemistry39(2): 351-356 (1995).
[50] Ramos M. J., Fernández C.M., Casas, A., Rodríguez, L., Pérez, Á. Influence of Fatty Acid Composition of Raw Materials on Biodiesel Properties. Bioresource Technology100(1): 261-268 (2009).
[51] Roy S.K., Karim S.M.M., Rahman Z., Aziz S., Hassan S.M.M. The Fatty Acid Composition and Properties of Oil Extracted from Cotton (Gossypium Herbaceum) Seed of BangladeshBangladesh Journal of Scientific and Industrial Research47(3): 303-308 (2012).
[52] Chowdhury K., Banu L.A. Khan S., Latif A. Studies on the Fatty Acid Composition of Edible OilBangladesh Journal of Scientific and Industrial Research42(3): 311-316 (2007).
[53] Al-Bachir, M., Sahloul, H. Fatty Acid Profile of Olive Oil Extracted from Irradiated and Non-Irradiated Olive  Fruits. International Journal of Food Properties20(11): 2550-2558 (2017)
[54] Mancini, A., Imperlini, E., Nigro, E., Montagnese, C., Daniele, A., Orrù, S., Buono, P. Biological and Nutritional Properties of Palm Oil and Palmitic Acid: Effects on Health. Molecules20(9): 17339-17361 (2015).
[55] Varsha Thakur, Seema Paroha, Ravi Prakash Mishra. Free Fatty Acid Profile of Seven Sesame (Sesamum Indicum L.), Verities. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 7(7): 3439-3453 (2018). doi: https://doi.org/10.20546/ijcmas.2018.707.399
[56] Ramadhas A.S., Muraleedharan C., Jayaraj S. Performance and Emission Evaluation of a Diesel Engine Fueled with Methyl Esters of Rubber Seed OilRenewable Energy30(12): 1789-1800 (2005).
[57] Candeia R.A., Silva M.C.D., Carvalho Filho J.R., Brasilino M.G.A., Bicudo T.C., Santos I.M.G., Souza A.G. Influence of Soybean Biodiesel Content on Basic Properties of Biodiesel–Diesel Blends. Fuel88(4): 738-743 (2009).
[58] Labeckas­ G., Slavinskas S., The Effect of Rapeseed Oil Methyl Ester on Direct Injection Diesel Engine Performance and Exhaust EmissionsEnergy Conversion and Management47(13-14): 1954-1967 (2006).
[59] Thirumurugaveerakumar, Raghul, Sam Vimal Kumar Ajay R, Production and Property Analysis of Biodiesel from Cotton Seed Oil Using Natural Catalyst, International Journal of Applied Engineering Research, 13: 5672-5679 (2018).
[60] Sarin R., Sharma M., Sinharay S., Malhotra R.K. Jatropha–Palm Biodiesel Blends: An Optimum Mix for Asia. Fuel86(10-11): 1365-1371 (2007).
[61] Benjumea P., Agudelo J., Agudelo A. Basic Properties of Palm Oil Biodiesel–Diesel Blends. Fuel87(10-11): 2069-2075 (2008).
[62] Barnwal B.K., Sharma M.P. Prospects of Biodiesel Production from Vegetable Oils in India. Renewable and Sustainable Energy Reviews9(4): 363-378 (2005).
[63] Lafont J. J., Espitia A.A., Sodré J.R. Potential Vegetable Sources for Biodiesel Production: Cashew, Coconut and Cotton. Materials for Renewable and Sustainable Energy4(1): 1 (2015).
[64] Abderrabba M. Biodiesel Production from Unrefined and Refined Olive Pomace Oil: Comparative StudyJournal of Chemical and Pharmaceutical Research6(12): 906-915 (2014).
[65] Saydut A., Duz M.Z., Kaya C., Kafadar A.B., Hamamci C. Transesterified Sesame (Sesamum Indicum L.) Seed Oil as a Biodiesel FuelBioresource Technology99(14): 6656-6660 (2008).
[66] Al-lwayzy S.H., Yusaf T. Diesel Engine Performance and Exhaust Gas Emissions using Microalgae Chlorella Protothecoides BiodieselRenewable Energy101: 690-701 (2017).
[67] Islam M.A., Rahman M.M., Heimann K., Nabi M.N., Ristovski Z.D., Dowell A., ...  Brown R.J. Combustion Analysis of Microalgae Methyl Ester in a Common Rail Direct Injection Diesel Engine. Fuel143: 351-360 (2015).
[68] Nautiyal P., Subramanian K.A., Dastidar M.G. Production and Characterization of Biodiesel from AlgaeFuel Processing Technology120: 79-88 (2014).
[69] Haik Y., Selim M.Y., Abdulrehman T. Combustion of Algae Oil Methyl Ester in an Indirect Injection Diesel  EngineEnergy36(3): 1827-1835 (2011).
[70] Kumar V., Muthuraj M., Palabhanvi B., Ghoshal A.K., Das D. Evaluation and Optimization of Two Stage Sequential in Situ Transesterification Process for Fatty Acid Methyl Ester Quantification from MicroalgaeRenewable Energy68: 560-569 (2014).