استخراج و اندازه‌گیری مقدارهای ناچیز پالادیوم با استفاده از روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی لوله باریک و اسپکتروفوتومتری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ملایر، ملایر

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

چکیده

در این کار پژوهشی یک روش میکرواستخراج ساده، سریع و مؤثر با عنوان "میکرواستخراج مایع- مایع پخشی در لوله باریک" برای استخراج و پیش تغلیظ پالادیوم از نمونه های آبی یرای اندازه‌گیری مقدار آن با اسپکتروفوتومتر فرابنفش- مرئی ارایه شده است. استخراج از محلول آبی دارای پالادیوم و سورفکتانت ستیل پیریدینیوم کلرید که در درون یک لوله شیشه ای باریک قرار گرفته، انجام شد. پارا دی متیل آمینو بنزیلیدین رودانین (PDR)، هپتانول و اتانول به ترتیب به عنوان عامل کمپلکس دهنده، حلال استخراجی و حلال پخشی مورد استفاده قرار گرفتند. تأثیر عامل‌های گوناگون بر میزان استخراج کمپلکس پالادیوم-PDR، شامل نوع و حجم حلال های استخراجی و پخشی، pH محلول، غلظت سورفکتانت و لیگاند، حجم نمونه و زمان تزریق مورد مطالعه قرار گرفته و بهینه شدند. در شرایط بهینه استخراج، منحنی درجه‌بندی رسم شد و بازه خطی منحنی 1300-40 میکروگرم بر لیتر و تکرارپذیری روش (به صورت انحراف استاندارد نسبی)، بهتر از 5/5 درصد به دست آمد. همچنین حد تشخیص روش 4/6 میکروگرم بر لیتر و فاکتور افزایشی 5/37 محاسبه شدند. این روش به خوبی برای اندازه‌گیری پالادیوم در 2 نمونه آب ( آب شهر و آب معدنی) به کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Kielhorn J., Melber C., Keller D., Mangelsdorf I., Palladium–A Review of Exposure and Effects to Human Health, Int. J. Hyg. Environ. Health, 205(6): 417-432 (2002).
[2] Nicolaou K., Bulger P.G., Sarlah D., Palladium‐Catalyzed Cross‐Coupling Reactions in Total Synthesis, Angew.Chem. Int. Ed., 44(29): 4442-4489 (2005).
[3] Patel K., Sharma P., Hoffmann P., Graphite Furnace-Atomic Absorption Spectrophotometric Determination of Palladium in Soil, Fresenius J. Anal. Chem., 367(8): 738-741 (2000).
[4] Pyrzyńska K., Recent Advances in Solid-Phase Extraction of Platinum and Palladium, Talanta, 47(4): 841-848 (1998)
[5] Ravindra K., Bencs L., Van Grieken R., Platinum Group Elements in the Environment and Their Health Risk, Sci. Total Environ., 318(1-3): 1-43 (2004).
[6] Tilch J., Schuster M., Schwarzer M., Determination of Palladium in Airborne Particulate Matter in A German City, Fresenius J. Anal. Chem., 367(5): 450-453 (2000).
[7] Melber C., Keller D., Mangelsdorf I., "Environmental Health Criteria 226: Palladium", World Health Organization, Geneva, p 143 (2002).
[8] Leopold K., Maier M., Weber S., Schuster M., Long-Term Study of Palladium in Road Tunnel Dust and Sewage Sludge Ash, Environ. Pollut., 156(2): 341-347 (2008).
[9] Hosseini M.J., Jafarian I., Farahani S., Khodadadi R., Tagavi S.H., Naserzadeh P., Mohammadi-Bardbori A., Arghavanifard N., New Mechanistic Approach of Inorganic Palladium Toxicity: Impairment in Mitochondrial Electron Transfer, Metallomics, 8(2): 252-259 (2016).
[10] Souza E.J.d.S., Amaral C.D.B.d., Nagata N., Grassi M.T., Cloud Point Extractors for Simultaneous Determination of Pd and Pt in Water Samples by ICP OES with Multivariate Optimisation, Microchem. J., 152: 104309 (2020).
[14] Borisov O.V., Coleman D.M., Oudsema K.A., Carter Iii R.O., Determination of Platinum, Palladium, Rhodium and Titanium in Automotive Catalytic Converters using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry with Liquid Nebulization, J. Anal. At. Spectrom., 12(2): 239-246 (1997).
[16] Rutkowska M., Płotka-Wasylka J., Sajid M., Andruch V., Liquid–Phase Microextraction: A Review of Reviews, Microchem. J., 149: 103989 (2019).
[17] Pena-Pereira F., Lavilla I., Bendicho C., Headspace Single-Drop Microextraction Coupled to microvolume UV–Vis Spectrophotometry for Iodine Determination, Anal. Chim. Acta, 631(2): 223-228 (2009).
[25] Blokhina M.L., Smirnov I.I., Blokhin, A.I., Production of Fine Palladium Powders by the Hydrogen Reduction of Palladium Hydroxide (II). Powder Metall. Met. Ceram., 28(7): 505-507 (1989).
[26] Amini A., Afzali-Grooh D., Chamsaz M., Determination of Aflatoxins B1 and B2 in Powdered Milk using Modified Liquid Chromatography Method, J. Kerman Univ. Med. Sci., 21(4): 321-331 (2014).
[31] Tavakoli L., Yamini Y., Ebrahimzadeh H., Nezhadali A., Shariati S., Nourmohammadian F., Development of Cloud Point Extraction for Simultaneous Extraction and Determination of Gold and Palladium Using ICP-OES, J. Hazard. Mater., 152(2): 737-743 (2008).
[32] Yamini Y., Moradi M., Tahmasebi E., High-throughput Quantification of Palladium in Water Samples by Ion Pair based-Surfactant Assisted Microextraction, Anal. Chim. Acta, 728: 26-30 (2012).