تعیین پارامترهای برهم‌کنش مدل‌های ضریب‌فعالیت در استخراج مایع-مایع با بهینه‌سازی توده ذرات

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دنشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی ،دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

اخیراً روش‌های بهینه‌سازی فرا ابتکاری بطور گسترده در محاسبات تعادل فازی مورد استفاده قرار گرفته است. از بین این روش‌ها، می‌توان از الگوریتم بهینه‌سازی توده ذرات (PSO) برای محاسبه پارامترهای برهم‌کنش دوتایی مدل‌های ضریب فعالیت در سیستم‌های تعادلی استفاده کرد. در این مطالعه، با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی توده ذرات، پارامترهای برهم‌کنش 5 مدل‌ (مارگولس 2-پارامتری، مارگولس 3-پارامتری، ویلسون، NRTL و UNIQUAC) برای 20 سیستم تعادلی سه‌جزئی (آب + اسیدهای کربوکسیلیک + حلال‌های آلی) شامل 126 خط رابط محاسبه شده است. مقادیر پارامترهای برهم‌کنش دوتایی این مدل‌ها به همراه میانگین انحراف مربع ریشه (RMSD) گزارش شده است. مقادیر میانگین RMSD سیستم‌ها به‌ترتیب مدل‌های مذکور 0294/0 ، 0041/0 ، 0114/0 ، 0016/0 و 0034/0 شده است. نتایج حاکی از این است، به‌جزء مدل مارگولس 2-پارامتری، بقیه مدل‌ها دقت نسبتاً مناسبی دارند. با مقایسه میانگین RMSD مقالات در مدل‌های NRTL و UNIQUAC مقادیر به ترتیب مدل‌ها از 0124/0 و 0181/0 به 0016/0 و 0034/0 بهبود یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات