سازوکار انتقال یون‌های توریم (IV) از طریق غشای درون‌گیره در پلی‌مر حاوی دی (2- اتیل‌هگزیل) فسفریک اسید‌ به‌عنوان حامل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران

2 دانش‌اموخته‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، صندوق پستی 4563- 11365، تهران- ایران

چکیده

این مقاله، تحلیلی از سازوکار انتقال یون‌های توریم (IV) در یک غشای درون‌گیره در پلی‌مر (PIM) ارایه می‌دهد.‌ یک PIM حاوی پلی وینیل کلرید (PVC) به عنوان پلی‌مر پایه، و دی- ‌(2- اتیل هگزیل) فسفریک اسید‌ (‌EHPA‌2D) به عنوان حامل مورد استفاده قرار گرفت. اول از همه، تاثیر غلظت حامل به عنوان یک پارامتر مهم در فرایند انتقال مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین پارامترهای فاز آبی شامل غلظت اولیه‌ی توریم (IV) و pH فاز خوراک، غلظت اسید در فاز عریان‌ساز بررسی شد. صرف‌نظر از غلظت اولیه‌ی توریم (IV)، برای شرایط آزمایش، 45 درصد وزنی EHPA‌2D به عنوان مقدار بهینه‌ی غلظت حامل، بیش‌ترین اثرات را بر روی فرایند انتقال نشان داد. مطالعات سینتیک و سازوکار انتقال یون‌های توریم (IV) نشان داد که انتقال یون‌های توریم (IV) در PIM با معادله‌ی سینتیکی درجه‌ی اول سازگار بوده و سازوکار «جهش»، سازوکار غالب در انتقال توریم (IV) در سیستم مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات