بررسی فرآیند پیرولیز کاتالیزوری پلی اتیلن ترفتالات در حضور کاتالیزور زئولیت جهت تبدیل آن به سوخت مایع

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و نفت - دانشگاه تبریز

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت-

3 دانشکده مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه تبریز-تبریز-ایران

چکیده

در این تحقیق، تأثیر کاتالیزور زئولیت بر فرآیند پیرولیز پلی‌اتیلن ترفتالات بررسی شد. بدین منظور، در یک راکتور با ابعاد آزمایشگاهی، 15 گرم از نمونه بارگذاری شد و پیرولیز نمونه‌ها در دمای C°500 و در فشار اتمسفریک انجام پذیرفت. میزان گاز تولیدی در حضور کاتالیزور 8 درصد وزنی افزایش یافته است که نشان از افزایش سرعت واکنش کراکینگ دارد. میزان موم تولیدی در حضور کاتالیزور 10 درصد وزنی کاهش یافته است. میزان محصول مایع تولیدی در حضور کاتالیزور زئولیت افزایش یافته است (از 23 به 5/26 درصد وزنی). حضور کاتالیزور میزان پروپان را افزایش داد که این نشان‎دهنده افزایش کراکینگ و تبدیل مولکول‌های سنگین به پروپان است. میزان اتان افزایش یافت که نشان از شکست بیشتر مولکول‌های سنگین پلی‌اتیلن ترفتالات و واکنش مولکول‌ها با همدیگر و با اتان و تبدیل به محصولات دیگری مانند متان است. آنالیز محصول مایع نشان داد که کاتالیزور زئولیت تمایل به کاهش ترکیبات اسیدی را دارد که نشان‌دهنده تمایل آن بر اکسیژن زدایی یا تبدیل اسیدها به ترکیبات دیگر است. همچنین زئولیت ترکیبات دارای بیشتر از یک حلقه بنزن را به ترکیبات دارای یک حلقه تبدیل کرده است. بنابراین کاتالیزور زئولیت بطور همزمان باعث اکسیژن زدائی و شکست مولکولی ترکیبات سنگین داخل محصول مایع شد. آنالیز کاتالیزور نشان از وجود لایه‌ای کک بر روی کاتالیزور بود که حاوی ترکیبات آروماتیک و اکسیژن‌دار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات