حذف آلاینده‌های سرب و کادمیم توسط جاذب گیاه سیاه شور از محیط زیست

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه جیرفت

2 Department of Biology, Faculty of Science, University of Jiroft, Jiroft, Iran

چکیده

حضور فلزات سنگین در محیط زیست مشکلات بهداشتی زیادی به وجود می آورد. یکی از تکنولوژی های موثر برای حذف آنها استفاده از جاذب ها است و برخی از این روشها از نقطه نظر اقتصادی، قابلیت دسترسی و قدرت حذف بالا بر سایر راه‌حل‌ها مزیت دارند. هدف از این مطالعه بررسی جذب فلزات سنگین (کادمیم و سرب) توسط اندام هوایی گیاه سیاه‌شور (Suaeda aegyptiaca) از محیط های آبی به عنوان یک جاذب دوستدار محیط زیست می‌باشد. در این مطالعه از اندام هوایی و عصاره آبی گیاه سیاه شور به عنوان جاذب استفاده شد. اندام‌های هوایی گونه سیاه شور در مرحله بذردهی از حاشیه مزارع شهرستان جیرفت برداشت شد. سپس نمونه‌های گیاهی، خشک شدند و عصاره‌گیری با آب انجام شد. آزمایش ها در سیستم ناپیوسته محلول در دمای محیط بر روی نمونه‌های آزمایشگاهی انجام شد. تاثیر پارامترهای مقدار جاذب (جرم جاذب)، غلظت اولیه فلزات سنگین و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت و ایزوترم‌های جذب تعیین شد. میزان بهینه جاذب برای فلزات مقدار 0.05گرم بدست آمد. در این شرایط بهینه، راندمان جذب برای سرب 99 درصد و کادمیم 63 درصد و زمان تماس تعادلی 50 دقیقه بود. بررسی ها، بیشترین همبستگی را با مدل ایزوترم لانگمویر نشان داد. یافته‌ها نشان داد که، گیاه سیاه شور قابلیت بیشتری در جذب سرب در مقایسه با کادمیم دارد. براساس فاکتور های جذب، جذب کادمیم با انرژی بیشتری صورت گرفت.
با توجه یافته‌های تحقیق حاضر و فراهم بودن ماده گیاهی به عنوان علف خودرو و هرز در منطقه جیرفت، می‌توان از آن به عنوان جاذب ارزان و مؤثر جهت حذف فلزات سرب و کادمیوم از فاضلاب‌های صنعتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات