حذف آلاینده های سرب و کادمیم توسط جاذب گیاهی Suaeda aegyptiaca از محیط زیست

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی،دانشکده علوم، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده

حضور فلزهای سنگین در محیط زیست مشکلات بهداشتی زیادی به وجود می­ آورد. یکی از فناوری­ های موثر برای حذف آ­نها استفاده از جاذب­ ها است و برخی از این روش­ ها از نقطه نظر اقتصادی، قابلیت دسترسی و قدرت حذف بالا بر سایر راه­ حل­ها برتری دارد. هدف از این مطالعه بررسی جذب فلزهای سنگین (کادمیم و سرب) توسط اندام هوایی گیاه سیاه­ شور (Suaeda aegyptiaca)  از محیط های آبی به عنوان یک جاذب دوستدار محیط زیست می­ باشد. در این مطالعه از اندام هوایی و عصاره آبی گیاه سیاه شور به عنوان جاذب استفاده شد. اندام ­های هوایی گونه سیاه شور در مرحله بذردهی از حاشیه مزرعه ­های شهرستان جیرفت برداشت شد. سپس نمونه ­های گیاهی، خشک و عصاره­ گیری با آب انجام شد. آزمایش­ ها در سامانه ناپیوسته محلول در دمای محیط بر روی نمونه ­های آزمایشگاهی انجام شد. تاثیر پارامترهای مقدار جاذب (جرم جاذب)، غلظت اولیه فلزهای سنگین و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت و هم دما­های جذب تعیین شد. میزان بهینه جاذب برای فلزها مقدار 05/0 بدست آمد. در این شرایط بهینه، راندمان جذب برای سرب 99 درصد و کادمیم 63 درصد و زمان تماس تعادلی 50 دقیقه  بود. بررسی ها، بیشترین همبستگی را با مدل هم دما لانگمویر نشان داد. یافته­ ها نشان داد که، گیاه سیاه شور قابلیت بیش­تری در جذب سرب در مقایسه با کادمیم دارد. براساس فاکتورهای جذب، جذب کادمیم با انرژی بیش­تری صورت گرفت. با توجه یافته ­های پژوهش حاضر و  فراهم بودن ماده گیاهی به­ عنوان علف خودرو و هرز در منطقه جیرفت،  می­ توان  از آن به ­عنوان جاذب ارزان و مؤثر جهت حذف فلزهای سرب و کادمیوم از فاضلاب­ های صنعتی استفاده کرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] جهانتاب، اسفندیار.، جعفری، محمد.، متشرع­زاده، بابک.، طویلی، علی.، ضرغام، نصرت­الله.، ارزیابی گونه­ های گیاهی مقاوم به فلزهای سنگین در مناطق نفت­خیز (مطالعه موردی: پاناز گچساران)، مجله مرتع، (4)10: 409تا425. (1395).
[2] Ulmanu M., Marañón E., Fernández Y., Castrillón L., Anger I., Dumitriu D., Removal of Copper and Cadmium Ions from Diluted Aqueous Solutions by Low Cost and Waste Material Adsorbents, Water, Air, and Soil Pollution, 142(1-4): 357-73 (2003).
 [3] Holan ZR., Volesky B., Biosorption of Lead and Nickel by Biomass of Marine Algae, Biotechnology and Bioengineering, 43(11): 1001-9 (1994).
 [5] Vilar VJP., Loureiro JM., Botelho Cl., Boaventura RAR., Continuous Biosorption of Pb/Cu and Pb/Cd in Fixed-Bed Column Using Algae Gelidium and Granulated Agar Extraction Algal Waste, Journal of hazardous materials, 154(1): 1173-82 (2008).
[6] Abdel-Ghani N., Hefny M., El-Chaghaby G.A., Removal of Lead from Aqueous Solution Using Low Cost Abundantly Available Adsorbents, Int Journal Environment Science Tech, 4(1): 67-73 (2007).
[7] Babarinde N.A.A., Babalola J.O., Sanni R.A., Biosorption of Lead Ions from Aqueous Solution by Maize Leaf, Int. J. Phys Sci, 1(1): 23-6 (2006).
[8] Farajzadeh MA., Monji AB., Adsorption Characteristics of Wheat Bran to Wards Heavy Metal Cations, Separation and Purification Technology, 38(3): 197-207 (2004).
[9] Han R., Zhang J., Zou W., Shi J., Liu H., Equilibrium Biosorption Isotherm for Lead Ion on Chaff. Journal of Hazardous Materials, 125(1): 266-71 (2005).
[10] Wong KK., Lee CK., Low KS., Haron MJ., Removal of Cu and Pb by Tartaric Acid Modified Rice Husk from Aqueous Solutions, Chemosphere, 50(1): 23-8 (2003).
 [12] آقاجانی، ع.، مرتضوی، س. ع.، طباطبایی یزدی، ف.، شفافی زنوزیان، م.، سعیدی اصل، م.، "تعیین مقادیر ترکیبات فنولی و فعالیت رادیکال گیرندگی عصاره با تکنیک (Ferulagoangulata) استخراج شده از برگ­های گیاه چویل مایکروویو و روش غرقابیمجله علوم و صنایع غذایی ایران، (16)86: 119تا123 (1398).