بررسی خواص عبوردهی غشای نانو کامپوزیتی PEBA / PVA با کاربرد نانو لوله کربنی جهت جداسازی CO2 و CH4

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی، آمل، ایران

2 گروه مهندسی شیمی،دانشکده فنی و مهتدسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی،آمل

3 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، اصفهان، ایران

4 دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

در این پژوهش جداسازی گازهای متان و دی اکسید کربن با استفاده از غشاهای نانو کامپوزیتی شامل پلی اتر بلاک آمید و پلی وینیل الکل به عنوان پلیمر، همراه با نانو لوله کربنی چند دیواره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیقات متعدد نشان می‌دهد ترکیبات پلی اتر بلاک آمید کارایی بسیار خوبی در ساخت غشا های پلیمری در زمینه جداسازی گاز دارند. با این حال تلاش ها برای بهبود خواص تراوش پذیری و انتخاب پذیری این گونه غشاها در حال انجام است. در این پژوهش غشای ساخته شده با استفاده از روش قالب گیری محلول و با ترکیب درصد 80 به 20 برای پلی اتر بلاک آمید / پلی وینیل الکل ساخته شد و از نانو لوله کربنی به میزان 0.5 ، 1 و 2 درصد وزنی استفاده شده است. مورفولوژی و ساختار غشای ساخته شده به وسیله تست های XRD ,FTIR , FE-SEM و TGA مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری میزان تراوش پذیری غشاهای ساخته شده با استفاده از روش فشار ثابت- حجم متغیر انجام گرفت. نتایج کلی نشان داد با افزایش فشار تا 8 بار، میزان تراوش پذیری گاز دی اکسید کربن و متان افزایش می یابد و بیشترین میزان تراوایی برای گازهای دی اکسید کربن و متان به ترتیب 426و 36.44 بارر می باشد. میزان انتخاب پذیری برای گازهای دوتایی دی اکسیدکربن- متان با افزایش مقدار نانو ذره افزایش یافته و بیشترین مقدار در غشای شامل 2 درصد نانو لوله کربنی و فشار 8 بار به میزان 11.69 مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات