مطالعات آزمایشگاهی و محاسباتی تیولدار کردن الیگونوکلئوتید به منظور نشاندن آن روی سطح نانوذرات نقره

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

در این مطالعه یک توالی خاص از الیگونوکلئوتید پس از تیول دار شدن در محیط نمکی به نانوذرات نقره متصل شده است. بررسی این اتصال با استفاده از طیف سنجی مرئی- فرا بنفش (طیف سنجی UV_Vis) با تغییر در طول موج حاصل از نانوذرات نقره و الیگونوکلئوتید تیول‎دار متصل به نانوذرات نقره انجام شده است. همچنین با جابجایی باند در الکتروفورز ژل پلی‎آکریل‎آمید (PAGE) به دلیل افزایش وزن مولکولی پس از اتصال نانوذرات نقره به الیگونوکلئوتید تیول‎دار نیز صحت این اتصال بررسی شده است. به‎منظور یافتن ساختار الکترونیکی و پایداری اتصالها، مطالعات DFT با استفاده از برنامه گوسین 09 انجام شده است، که هدف آن یافتن شرایط بهینه برای اتصال الیگونوکلئوتید تیولدار به نانوذرات نقره میباشد. در کل، اتصال نانوذرات نقره به الیگونوکلئوتید تیولدار باعث هدفمندتر شدن جذب اختصاصی سکانس به سلول میشود و همچنین دقت، صحت و اختصاصیت جذب را افزایش میدهد. محاسبات میزان انرژی جذب kj/mol 8/54-، جابجایی بار الکتریکی e 129/0را پس از اتصال الیگونوکلئوتید تیول‎دار به نانوذرات نقره نشان داد که بیان کننده از اتصال موثر بین آنها میباشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات