بررسی اثر تقویت کننده مولیبدن در نانوکریستال‏های ZIF-8 بمنظور کاربرد در جذب سطحی گازهای CO2 و CH4

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده پتروشیمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 پژوهشکده پتروشیمی، پژوهشگاه پتروشیمی و پلیمر، تهران، ایران

3 گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 گروه پلیمرهای زیست سازگاز، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

5 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز، ایران

6 استاد/دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، نانوکریستال‏های ایمیدازولات زئولیتی (ZIF-8) به روش حلال-گرمایی سنتز شده و اصلاح آنها، توسط تقویت کننده مولیبدن (Mo) انجام شد. اصلاح ذکر شده، به دو روش شامل بارگذاری مولیبدن در ساختار ZIF-8 و دیگری توسط تلقیح آن صورت پذیرفت. ایزوترم‌های جذب CO2 و CH4 در گستره‏های دمایی K 328-298 و گستره فشاری bar 4-1 با روش افت فشار تعیین شدند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که استفاده از تقویت کننده مولیبدن، تغییرات قابل ملاحظه‏ای را در خصوصیات ساختاری نانوکریستال‌های ZIF-8، مانند مساحت سطح ویژه، حجم حفرات و همچنین خصوصیات جذب سطحی ایجاد می‏کند. افزون بر این، جذب گاز CO2 در نانوکریستال‌های اصلاح شده کمتر از مقدار مشابه آن در نانوکریستال‌های ZIF-8 قبل از اصلاح، به دست آمد. از سوی دیگر، میزان گزینش‌گری جذبی CO2/CH4 در نانوکریستال‌های ZIF-8 اصلاح شده به روش تلقیح، به میزان %85 در مقایسه با ZIF-8 اصلاح نشده افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات