ارزیابی ترمودینامیکی تولید هیدروژن از طریق واکنش ریفورمینگ متانول با بخار آب به کمک روش حداقل سازی انرژی آزاد گیبس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی شیمی، تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مهندسی شیمی و مواد، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

3 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

4 تهران، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش، تعادل ترمودینامیکی فرآیند ریفورمینگ متانول به همراه بخار آب به منظور تولید هیدروژن به روش حداقل سازی انرژی آزاد گیبس توسط نرم افزار اسپن پلاس بررسی شده است. تأثیر پارامترهای عملیاتی نظیر دما و نسبت بخار به متانول در جریان خوراک (Steam/Carbon)، بر روی توزیع محصولات ارزیابی شده است. به منظور بررسی میزان تولید محصولات جانبی نامطلوب در مخلوط تعادلی، پیشرفت واکنش های جانبی در جریان غنی از هیدروژن در محدوده عملیاتی معین (محدوده دمایی: 600-300 درجه کلوین)و نسبت بخار آب به هیدروکربن:( 3-0/1 =Steam/Carbon) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. شرایط بهینه برای به حداکثر رساندن میزان تبدیل متانول، بازده بالای تولید هیدروژن و به حداقل رساندن محصولات نامطلوب مانند کربن مونوکسید و دی متیل اتر، تعیین شد. به منظور بررسی اثر وجود متان در مخلوط واکنش بر روی بازده تولید هیدروژن و انتخاب‌پذیری محصولات، دو آنالیز ترمودینامیکی مجزا با فرض وجود و یا عدم وجود متان در محصولات انجام شد. حداکثر بازده هیدروژن تولیدی در صورت وجود متان در محصولات، حدود 10 درصد می باشد. نتایج نشان داد که در صورت عدم حضور متان در واکنش‌، شرایط مورد نیاز فرایند ریفورمینگ متانول به همراه بخار آب برای تولید هیدروژن با غلظت بالا و کاهش بازده محصولات جانبی نامطلوب، دمای بین 600-450 درجه کلوین و مقدار Steam/Carbon بالای 1/5 می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات