ویسکوزیته‌ی تحت فشار استر‌های اسید چرب و بیو‌دیزل‌ها با استفاده از یک مدل ترمودینامیکی جدید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

3 بخش شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز

چکیده

در این تحقیق، یک مدل ترمودینامیکی جدید برای ویسکوزیته‌ی تحت فشار چندین استر اسید‌چرب و بیو‌دیزل بر پایه‌ی تئوری اصطکاک ادغام شده با معادله‌حالت زنجیر سخت- دوتایی اختلال‌یافته، پیش‌بینی شده‌اند. برای این منظور، پارامترهای مولکولی و همچنین دانسیته‌ی استر‌های اسید‌چرب و بیو‌دیزل‌ها که در این مدل ترمودینامیکی مورد نیاز می‌باشد با استفاده از معادله‌حالت ذکر شده محاسبه گردیده‌اند. معادله‌حالت‌ ذکر شده توانایی پیش‌بینی دانسیته و ضرایب تراکم‌پذیری ‌هم‌دما را در محدوده‌ی دمایی 278 تا 393 کلوین و فشار تا حدّ 210 مگاپاسکال را دارا می‌باشد. سپس، مدل ترمودینامیکی مطرح شده ( تئوری اصطکاک و معادله‌حالت ذکر شده) برای پیش‌بینی ویسکوزیته‌ی چندین استر اسید‌چرب و بیو‌دیزل در محدوده‌ی دمایی 293 تا 393 کلوین و فشار تا حدّ 200 مگاپاسکال به‌کار گرفته شد. این مدل، توانایی پیش‌بینی 892 نقطه از داده‌های تجربی ویسکوزیته برای 10 استر اسید‌چرب و 3 بیو‌دیزل با انحراف‌‌نسبی مطلق میانگین برابر با 70/1 درصد را دارا می‌باشد. به علاوه، میزان دقّت و صحّت مدل ترمودینامیکی مطرح‌شده با تعدادی از مدل‌های نیمه تئوری و تجربی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مقایسه، برتری و ارجحیّت مدل تئوری اصطکاک در مقابل دیدگاه‌های نام‌ برده ‌شده را آشکار ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات