بررسی کارایی نانوکامپوزیت Sr-Ce-ZnO/HAp در تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده رودامین B در حضور نور مرئی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت اصلاح شده Sr-Ce-ZnO/HAp در تخریب آلاینده رودامین B تحت تابش مرئی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار نانوکامپوزیت Sr-Ce-ZnO/HAp با استفاده از طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)، پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس(EDX) ، دستگاه طیف‌سنجی مرئی- فرابنفش (UV-Vis) و اندازه گیری تخلخل سنجی جذب و واجذب با آنالیز BET تایید گردید. ارزیابی‌ها نشان دادند که آلایش با کاتیون‌های فلزی و حضور هیدروکسی آپاتیت منجر به کاهش شکاف انرژی، افزایش سطح، افزایش جذب و کاهش بازترکیب الکترون- حفره می‌شود. در نتیجه افزایش چشمگیر فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت Sr-Ce-ZnO/Hap را در مقایسه با سایر نانوذرات تهیه شده درپی دارد. همچنین نتایج نشان دادند که مقدار بیش از 91 درصد رودامین B طی مدت زمان 90 دقیقه بعد از شروع واکنش حذف شد. سنتیک واکنش مرتبه اول و ثابت سرعت min-1 023/0 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات