مدلسازی و بهینه سازی راکتور تری ریفورمینگ متان در شرایط مختلف خوراک دهی جانبی با هدف بیشینه کردن بهره‌ی هیدروژن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

استفاده از راکتورهای غشائی برای توزیع یک یا چند ماده در طول بستر کاتالیستی (خوراک‌دهی جانبی) یکی از روش‌های موثر در کنترل مسیر انجام واکنش برای رسیدن به بهترین عملکرد راکتور می‌باشد. در این پژوهش‌، بهینه‌سازی سه ساختار راکتور غشائی و راکتور مرسوم تری ریفورمینگ متان با هدف بیشینه کردن بهره‌ی هیدروژن جهت تولید گاز سنتز مناسب برای فرآیندهای بعدی شامل سنتز مستقیم دی‌متیل اتر، متانول و فیشرتروپش انجام شده‌است. در این راستا، یک آنالیز حساسیت جهت شناسایی پارامترهای موثر بر بهره‌ی هیدروژن در راکتورهای غشائی اکسیژن، دی اکسید کربن و بخارآب انجام گردید. مقایسه بین این راکتورها در شرایط بهینه نشان می‌دهد که راکتور غشائی اکسیژن دارای مزایایی نظیر افزایش میزان تبدیل متان و بهره‌ی هیدروژن و افزایش طول عمر کاتالیست بخاطر حذف نقطه‌ی داغ در پروفایل دمایی راکتور نسبت به سایر ساختار ها می‌باشد. همچنین بهره‌ی هیدروژن در راکتور غشایی اکسیژن به‌ترتیب 8 و 10 درصد نسبت به راکتور مرسوم در شرایط تولید گاز سنتز مناسب برای فرآیندهای تولید متانول و دی‌متیل اتر افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات