بررسی اثر افزودن نانوذره های کیتوسان و داروی سدیم دیکلوفناک در پوشش تسکین درد ژلاتین/ پلی‌وینیل‌الکل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده نفت و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاداسلامی‌واحدعلوم‌و‌تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پوشش‌دهنده‌های معرفی شده در پژوهش حاضر دارای برتری­ هایی از جمله سازگاری با پوست، زیست تخریب‌پذیری و امکان رهایش کنترل شده دارو هستند. ژلاتین و پلی‌وینیل‌الکل به عنوان بستر اصلی پوشش‌دهنده و نانوکیتوسان به عنوان عامل بهبود دهنده ویژگی های فیزیکی و مکانیکی و کنترل کننده رهایش دارو در نظر گرفته شد، همچنین به منظور تسکین درد داروی سدیم ‌دیکلوفناک درون بستر پلیمری بارگذاری شد. وزن کل دو پلیمر در 100 میلی­ لیتر محلول 5 گرم در نظر گرفته شد. نمونه‌های گوناگون شامل نسبت‌های وزنی ژلاتین به پلی‌وینیل‌الکل 1/0، 25/0، 5/0، 1، 5/1، 3 و 5/4 ساخته شد. مشخصات ظاهری نمونه شامل نسبت وزنی ژلاتین به پلی‌وینیل‌الکل 3، نسبت به نمونه‌های دیگر بهتر بود بنابراین این نسبت برای دو پلیمر در نظر گرفته شد. در ادامه درصدهای گوناگون نانوکیتوسان به بستر پلیمری اضافه شد. نتیجه­ های آزمون استحکام کششی مشخص ساخت که بیشترین استحکام در حضور 1% وزنی نانوکیتوسان به دست می‌آید. سپس مقادیر گوناگون دارو به نمونه ژلاتین/پلی‌وینیل‌الکل/ نانو‌کیتوسان اضافه شد و ویژگی­ های گوناگون نمونه‌ها با استفاده از آزمون‌های گوناگون شامل استحکام کششی، آزمون پراکندگی نور دینامیکی، رهایش، میکروسکوپ الکترونی روبشی، تورم، تخریب‌پذیری، آزمون تخریب گرمایی  مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها نشان داد که برهم‌کنش مناسب ابین اجزا و نیز توزیع مناسب نانوذره­ های درون نمونه‌ها ایجاد شده است. همچنین حضور نانوکیتوسان منجر به بهبود ویژگی­ های گرمایی نمونه‌ها شده است. اندازه‌گیری میزان رهایش دارو در نمونه‌ها طی مدت زمان 8 ساعت مشخص ساخت که راندمان بارگذاری میزان داروی بهینه بالای 95% است،  میزان رهایش در زمان‌های اول با سرعت بیش­تری بوده است. یافته‌های این پژوهش اثبات می‌کند که ترکیب ژلاتین/پلی‌وینیل‌الکل/نانوکتیوسان/داروی دیکلوفناک سدیم قابلیت استفاده به عنوان تسکین دهنده پوستی را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Geerligs M., Oomens C., Ackermans P., Baaijens F., Peters G., Linear Shear Response of the Upper Skin Layers, Biorheology, 48: 229-245 (2011).
[2] Tavakoli Targhi F., Baniasadi H., Hemmati A., Design, Fabrication and Characterization of Electrospun wound Dressing Composed of Polyvinyl Alcohol/Aloe Vera, IQBQ, 4(2): 83-93 (2020).
[3] Saeedi M., Farmoudeh A., Rezaeiroshan A., A Review on Current Status and Future Potential of Transdermal Patches as a Promising Drug Delivery System, J Mazandaran Univ Med Sci, 29(173): 164-175 (2019).
[4] Baghersad S., HajirBahrami S., Mohammadi M.R., Mojtahedi M. R.M., Milan P.B., Development of Biodegradable Electrospun Gelatin/Aloe-Vera/Poly(ϵ'caprolactone) Hybrid Nanofibrous Scaffold for Application as Skin Substitutes, Mater. Sci. Eng. C, 93: 367-379 (2018).
[5] Ahmed R., Tariq M., Ali I., Asghar R., Noorunnisa Khanam P., Augustine R., Hasan A., Novel Electrospun Chitosan/Polyvinyl Alcohol/Zinc Oxide Nanofibrous Mats with Antibacterial and Antioxidant Properties for Diabetic Wound Healing, Int. J. Biol. Macromol, 120: 385-393 (2018).
[6] زادهوش، علی؛ حسینی، سید سعید؛ موسوی، سیده محدثه؛ اهمیت و اثر خواص رئولوژی محلول‌های پلیمری در فرایند جدایی فاز و شکل شناسی غشاهای پلیمری، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، (5)28: 351 تا 371، (1394).
[7] گونه فراهانی، سحر؛ نعیمی جمال، محمدرضا؛ نقیب، سید مرتضی؛ مروری بر روش‌های ساخت نانوکامپوزیت بر پایه‌ کیتوسان در دارورسانی، نشریه پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران، (3)2: 67 تا 76، (1396).
[8] غیاث الدین، علی؛ شجاع الساداتی، سید عباس؛ واشقانی فراهانی، ابراهیم؛ اصلاح و بهینه سازی فرایند استخراج کیتین از پوست میگو، نشریه شیمی و مهندسی شیمی، (1)30: 1 تا 9، (1390).
[9] Sasikalaa L., Rathinamoorthyb R., Dhurai B. Optimization of Process Conditions for Chitosan-Manuka Honey Film as Wound Contact Layer for Wound Dressings, Wound Medicine, 23:11–21 (2018).
[10]دیده‌بان، خدیجه؛ مخزن موسوی، سیده زهرا؛ نانوژل‌هـای پلیمری: روش‌های سـنتز و کاربردهای دارورسـانی، نشریه پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران، (4)2: 1تا 14، (1396).
[11] قنواتی، سرور؛ ایزدی وصفی، حسین؛ اثرنانوذره­ های گرافن اکسید بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم‌های بر پایه کیتوسان و ژلاتین و پلی‌وینیل‌الکل، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، (1)33: 75 تا 87، (1399).
[12] Fan L., Yang H., Yang J., Peng M., Hu J. Preparation and Characterization of Chitosan/Gelatin/PVA Hydrogel Forwound Dressings, Carbohydrate Polymers, 146: 427–434 (2016).
[13] تقی‌زاده، سید مجتبی؛ صادقی، محسن؛ گنجی، فریبا؛ مرور کوتاه بر کیتوسان و میکروذره­های آن به­ عنوان حامل در سامانه‌‌های دارورسانی، فصلنامه علمی ترویجی بسپارش، (4)6: 4 تا 19، (1395).
[14] Sadeghi M., Ganji F., Taghizadeh M. Preparation and Optimization of Labeled Chitosan Nanoparticles and Evaluation of Their Release from Transdermal Drug Delivery System, Iran. J. Polym. Sci. Technol, 28(4): 333-344 (2015).
[15] قرایلو، داود؛ مرادده، ساسان؛ تعیین توزیع اندازه ذره­ ها در ابعاد نانو با استفاده از دستگاه تفرق نور پویا، مجله دانش آزمایشگاهی ایران، (4)2: 14 تا20، (1393).
[16] Salehi M.A., AkbariDogolsar M., JahaniKadocaraee M., Assessing the Loading and Release of Metronidazole from Bacterial Cellulose Film as a Pharmaceutical Dressing, Feyz. J, 21(3): 240-6 (2017).
[17] نادری سهی، علیرضا؛ نادری منش، حسین؛ سلیمانی، مسعود؛ مقایسه‌ی کارکرد میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) در بررسی توپوگرافی نانوالیاف مورد استفاده به عنوان بستر کشش سلول، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، (2)7: 43 تا 59، (1395).
[18] Baniasadi M., Baniasadi H., Azimi R., KhosraviDehaghi N., Fabrication and Characterization of a Wound Dressing Composed of Polyvinyl Alcohol/ Nanochitosan/Artemisia Ciniformis Extract: An RSM Study, Polym Eng Sci, 60: 1459-1473 (2020).
[19] مفضل جهرمی، میرزا علی؛ رجایی، هاجر؛ موسوی، سید شرف الدین؛ پیرستانی، مجید؛ فصیحی رامندی، مهدی؛ احمدی، کاظم؛ شریف‌زاده پیوستی، وحید؛ محمدحسن، زهیر؛ کمالی، مهدی؛ میرنژاد، رضا؛ ارزیابی اثر ضد باکتریایی نانو ذره­های کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، (1)5: 134 تا 141، (1394).
[20] Rajeshwari K., Latha S., Gomathi T., Sangeetha K., Sudha P.N. Preparation and Characterisation Study of Nanochitosan (NCS) and Polyvinyl Alcohol (PVA) Binary Blends with Glutaraldehyde as a Crosslinking Agent, Scholars Research Library, 8(19): 485-495 (2016).