ارزیابی خاصیت ضدمیکروبی نانوکامپوزیت نقره/اکسید آهن تولید شده با نشاسته

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی، گرو بیوتکنولوژی صنعتی

2 گروه پالایش زیستی، دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی

3 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه بیوتکنولوژی، صندوق پستی 114 ـ 14115

چکیده

سامانه دوجزئی نقره و اکسید آهن به دلیل تلفیق خواص این نانوذرات با یکدیگر مانند خاصیت مغناطیسی، نوری و ضدمیکروبی در حوزه‌های مختلف بویژه پزشکی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این پژوهش، نانوکامپوزیت نقره/اکسید آهن (Ag/Fe3O4) با استفاده از نشاسته به عنوان عامل پایدارکننده و متصل کننده این دو ذره به یکدیگر سنتز شد و فعالیت ضدباکتریایی و ضد بیوفیلمی آن علیه باکتری‌های اشریشیاکلی، سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی و مقایسه با نانوذرات نقره قرار گرفت. نانوذرات نقره موجود در نانوکامپوزیت بصورت مجزا با اندازه nm50-15 بواسطه گروه‌های عاملی نشاسته به توده‌ای از نانوذرات Fe3O4 با اندازه nm10-2 متصل شدند. MIC و MBEC نانوکامپوزیت بسته به گونه باکتریایی و شرایط تولید به ترتیب در محدوده 14-2 و 30-20 میلی‌گرم بر لیتر بدست آمد. نصف مقدار MIC نانوکامپوزیت باعث افزایش فاز تاخیری منحنی رشد اشریشیاکلی به مدت 8 ساعت و استافیلوکوکوس اورئوس به مدت 5 ساعت شد. نانوذرات اکسید آهن به تنهایی تاثیر محسوسی بر منحنی رشد باکتری‌های گرم مثبت و منفی مورد بررسی نداشتند، اما در نانوکامپوزیت باعث ایجاد اثر هم‌افزایی بر فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره علیه باکتری گرم منفی شدند. نانوکامپوزیت Ag/Fe3O4 در غلظت نصف MBEC نیز برخلاف نانوذرات نقره باعث ثابت نگهداشتن جرم بیوفیلم شد. بررسی زمان مرگ باکتری‌ها نشان داد که نانوذرات نقره موجود در نانوکامپوزیت به دلیل درگیری با نشاسته و نانوذرات اکسید آهن و متعاقبا رهایش کندتر نقره در مقایسه با نانوذرات نقره مجزا با سرعت کمتری باعث مرگ باکتری-های گرم مثبت و منفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات