مطالعه آزمایشگاهی ضریب نفوذ مولکولی اتیلن در حلال نرمال متیل پیرولیدون

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی،واحد ماهشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،ماهشهر،ایران

چکیده

در این مقاله، با اخذ داده های آزمایشگاهی نفوذ گاز در حلال ساکن و استفاده از مدلهای ریاضی مبتنی بر قانون دوم فیک، ضریب نفوذ مولکولی محاسبه گردید. هدف از این مقاله، محاسبه ضرایب نفوذ مولکولی اتیلن در حلال نرمال متیل پیرولیدون (NMP) در فشارهای اولیه 600 ، 800 و 1100کیلوپاسکال و دماهای 1/278، 1/298 و 1/328 کلوین با استفاده از دو مدل موجود می باشد. هر چند همانند مطالعات گذشته، نتایج آزمایشگاهی ناشی از هر دو مدل نشان می‌دهد که ضریب نفود مولکولی با افزایش دما افزایش می یابد اما نوع وابستگی به دما به صورت DAB =A.Tn در دیدگاه محققان متفاوت بوده است. جهت بررسی، نتایج آزمایشگاهی با پیش بینی مدل وایلک- چانگ که در آن 65/5 n= و مدل دیاز که در آن 5/8 n = می باشد مقایسه گردید و نشان داده شد که پیش بینی مدل دیاز با داده های آزمایشگاهی این تحقیق ارتباط بهتری نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات