فیلم های کامپوزیت پلی کاپرولاکتون/چارچوب فلز-آلی روی(II): تهیه، شناسایی و بررسی خواص جذب روغن و ضدباکتریایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 ایران- خوزستان- اهواز-دانشگاه شهید چمران اهواز- گروه شیمی-دانشکده علوم

2 خوزستان، اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران، کوی استادان، خیابان گلایول، مجتمع 9 واحدی، واحد 7

3 زیست شناسی/دانشکده علوم/دانشگاه شهید چمران اهواز/اهواز/خوزستان/ایران

چکیده

کامپوزیت‌های پلی‌کاپرولاکتون/چارچوب فلز-آلی روی(II) (PCL/x%ZIF-8, x=10, 30, 50) به روش ساده‌ی تبخیر حلال تهیه شدند. به منظور بررسی ساختار ترکیبات به دست آمده از روش‌های طیف‌سنجی مادون قرمز (FT-IR)، پراش اشعه‌ی ایکس پودری (PXRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز نقشه‌ای EDS عنصر روی استفاده شد. طیف‌های مادون قرمز و الگوهای پراش اشعه ایکس، وجود ترکیب ZIF-8 در بستر پلیمری را تایید کرد. تصاویر SEM پراکنش نانوذرات ZIF-8 در فیلم‌های کامپوزیت‌ها را نشان داده است. کامپوزیت‌های تهیه شده به دلیل اثر سینرژیک پلی‌کاپرولاکتون و نانوذرات ZIF-8 دارای کارآیی بیشتری برای جذب روغن‌های مختلفی (روغن آفتابگردان، روغن زیتون و روغن موتور) نسبت به فیلم پلیمر خالص بودند. کامپوزیت PCL/50%ZIF-8 بیشترین کارآیی را برای جذب روغن موتور نشان داد ( g/g5/9). سپس اثر ضدباکتریایی این نانوکامپوزیت ها در برابر باکتریEscherichia coli مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، نتایج آزمایش های ضدباکتریایی نشان داد که نانوکامپوزیت PCL/50%ZIF-8 اثر ضدباکتریایی چشمگیری علیه E. coli دارد. در نتیجه، این نانوکامپوزیت‌ها بواسطه‌ی دارا بودن اثر ضدباکتریایی قوی و ویژگی آبگریزی، پتانسیل مناسب برای کاربرد در زمینه‌ی حذف برخی از آلاینده‌ها و در نتیجه تصفیه آب را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات