بررسی عملکرد حلال ترکیبی پتاسیم هیدروکسید – گلیسرول در جذب گاز کربن‌دی‌اکسید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

امروزه فرایند جذب واکنشی گازهای اسیدی توسط حلال،‌ به صورت وسیعی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به کار می‌رود. در این پژوهش تجربی، فرایند جذب گاز کربن‌دی‌اکسید توسط حلال ترکیبی پتاسیم هیدروکسید- گلیسرول در یک برج جذب آکنده انجام شده است. اثر عامل­ های گوناگون، مانند؛ غلظت پتاسیم هیدروکسید (8/0 -2/0 مولار)، غلظت گلیسرول (12-4 درصد وزنی)، و شدت جریان گاز ورودی به برج (3/2 و 7/1 لیتر بر دقیقه) در دمای ثابت 35 درجه سلسیوس و غلظت ثابت گاز کربن‌دی‌اکسید 10 درصد در فشارجو به صورت آزمایشگاهی بر روی فرایند جذب کربن‌دی‌اکسید توسط حلال ترکیبی پتاسیم هیدروکسید – گلیسرول بررسی شد و درصد جذب کربن‌دی‌اکسید، ضریب کلی انتقال جرم حجمی برمبنای فاز گاز  و شار انتقال جرم حجمی به عنوان پاسخ در نظر گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد، در شرایط عملیاتی اعمال شده، افزایش میزان غلظت گلیسرول و پتاسیم هیدروکسید می‌تواند سبب کاهش غلظت کربن‌دی‌اکسید گاز خروجی از برج و افزایش درصد جذب، ضریب کلی انتقال جرم حجمی بر مبنای فاز گاز و شار انتقال جرم حجمی گردد. درصد جذب گاز کربن‌دی‌اکسید توسط این حلال ترکیبی، در حالت بیشینه، در شدت جریان 7/1 لیتر بر دقیقه، در غلظت‌های‌ 12 درصد وزنی گلیسرول و 8/0 مولار پتاسیم هیدروکسید، 28/94 درصد ارزیابی گردید. همچنین حداکثر میزان ضریب کلی انتقال جرم حجمی بر مبنای فاز گاز و شار انتقال جرم حجمی در شرایط عملیاتی ذکر شده، در غلظت‌های حداکثری 8/0 مولار پتاسیم هیدروکسید و 12 درصد وزنی گلیسرول و شدت جریان گاز ورودی 3/2 لیتر بر دقیقه، به ترتیبkmol/m3.h.kpa  96/0 و  kmol/m3.h 65/67 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[2] Mumford, Kathryn A., et al. "Review of Solvent Based Carbon-Dioxide Capture Technologies." Frontiers of Chemical Science and Engineering, 9(2): 125-141 (2015).
[3] Aschenbrenner, Ortrud, and Peter Styring. "Comparative Study of Solvent Properties for Carbon Dioxide Absorption." Energy & Environmental Science, 3(8): 1106-1113 (2010).
[4] Mota-Martinez, Maria T., Jason Hallett, Niall Mac Dowell. "Screening Solvents Properties for CO2 Capture Based on the Process Performance." Energy Procedia, 114: 1551-1557 (2017).
]5[ مریم اسدی، حسین ابوالقاسمی، جذب دی‌اکسید کربن توسط محلول آبی هیدروکسید سدیم در ستون پرشده: ضریب انتقال جرم و میزان جذب، نشریه مهندسی شیمی ایران، دوره یازدهم، شماره شصت و دوم 27-33 (1391).
[6] Nagumo, Ryo, et al. "Molecular Dynamics Simulations for Systematic Prediction of the CO2 Solubility of Physical Absorbents." Journal of Chemical Engineering of Japan, 49(1): 1-5 (2016).
[7] Babamohammadi, Shervan, Ahmad Shamiri, Mohamed Kheireddine Aroua. "A Review of CO2 Capture by Absorption in Ionic Liquid-Based Solvents." Reviews in Chemical Engineering, 31(4): 383-412 (2015).
[8] Babamohammadi, Shervan, et al. "Solubility of CO2 in Aqueous Solutions of Glycerol and Monoethanolamine." Journal of Molecular Liquids, 249: 40-52 (2018).
[10] Valeh-e-Sheyda, Peyvand, Javad Barati. "Mass Transfer Performance of Carbon Dioxide Absorption in a Packed Column Using Monoethanoleamine-Glycerol as a Hybrid Solvent." Process Safety and Environmental Protection 146: 54-68 (2021).
[11] Alok, R., et al. "CO2 Capture Using Crude Glycerol-Derived Deep Eutectic Solvents." Advances in Energy Research, Springer, Singapore, 2: 735-743(2020).
[12] Shamiri, A., et al. "Absorption of CO2 into Aqueous Mixtures of Glycerol and Monoethanolamine." Journal of Natural Gas Science and Engineering, 35: 605-613 (2016).
[13] Lombardia, L, et al. "Carbon Dioxide Removal and Capture for Landfill Gas Up-Grading." Energy Procedia, 4: 465-472 (2011).
[14] Tippayawong, N., Thanompongchart, P., "Biogas Quality Upgrade by Simultaneous Removal of CO2 and H2S in a Packed Column Reactor." Energy, 35(12): 4531-4535 (2010).
[15] Zhao, Q., et al. "Purification Technologies for Biogas Generated by Anaerobic Digestion." Compressed Biomethane, CSANR, Ed, 24: (2010).
[16] Dey, Anindo, Adisorn Aroonwilas. "CO2 Absorption into MEA-AMP Blend: Mass Transfer and Absorber Height Index." Energy Procedia, 1(1): 211-215 (2009).
[17] Sema, Teerawat, et al. "Mass Transfer of CO2 Absorption in Hybrid MEA-Methanol Solvents in Packed Column." Energy Procedia, 37: 883-889 (2013).
[19] Baciocchi, Renato, Giuseppe Storti, Marco Mazzotti. "Process Design and Energy Requirements for the Capture of Carbon Dioxide from Air." Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 45(12): 1047-1058 (2006).‏