بررسی عملکرد حلال ترکیبی پتاسیم‌هیدورکسید – گلیسرول در جذب گاز کربن‌دی‌اکسید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشگاه صنعتی کرمانشاه

چکیده

امروزه فرآیند جذب واکنشی گازهای اسیدی توسط حلال،‌ به صورت وسیعی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به کار می‌رود. در این تحقیق تجربی، فرآیند جذب گاز کربن‌دی‌اکسید توسط حلال ترکیبی پتاسیم هیدروکسید- گلیسرول در یک برج جذب آکنده انجام شده است. اثر عوامل مختلف، مانند؛ غلظت پتاسیم هیدروکسید (8/0 -2/0 مولار)، غلظت گلیسرول (12-4 درصد وزنی)، و شدت جریان گاز ورودی به برج (3/2 و 7/1 لیتر بر دقیقه) در دمای ثابت 35 درجه سلسیوس و غلظت ثابت گاز کربن‌دی‌اکسید 10 درصد در فشار اتمسفریک به صورت آزمایشگاهی بر روی فرایند جذب کربن‌دی‌اکسید توسط حلال ترکیبی پتاسیم هیدروکسید – گلیسرول بررسی شد و درصد جذب کربن‌دی‌اکسید، ضریب کلی انتقال جرم حجمی برمبنای فاز گاز و شار انتقال جرم حجمی به عنوان پاسخ در نظر گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد، در شرایط عملیاتی اعمال شده، افزایش میزان غلظت گلیسرول و پتاسیم هیدروکسید می‌تواند سبب کاهش غلظت کربن‌دی‌اکسید گاز خروجی از برج و افزایش درصد جذب، ضریب کلی انتقال جرم حجمی بر مبنای فاز گاز و شار انتقال جرم حجمی گردد. درصد جذب گاز کربن‌دی‌اکسید توسط این حلال ترکیبی، در حالت بیشینه، در شدت جریان 7/1 لیتر بر دقیقه، در غلظت‌های‌ 12 درصد وزنی گلیسرول و 8/0 مولار پتاسیم هیدروکسید، 28/94 درصد ارزیابی گردید. همچنین حداکثر میزان ضریب کلی انتقال جرم حجمی بر مبنای فاز گاز و شار انتقال جرم حجمی در شرایط عملیاتی ذکر شده، در غلظت‌های حداکثری 8/0 مولار پتاسیم هیدروکسید و 12 درصد وزنی گلیسرول و شدت جریان گاز ورودی 3/2 لیتر بر دقیقه، به ترتیبkmol/m3.h.kpa 96/0 و kmol/m3.h 65/67 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات