شبیه‌سازی واحد بازیافت گازهای ارسالی به مشعل به کمک کمپرسورهای رینگ مایع و سانتریفیوژ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت و پتروشیمی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

بازیافت گازهای ارسالی به مشعل در واحدهای فراوری پالایشگاهی و پتروشیمی هم از نظر کاهش مشکلات زیست‌محیطی ناشی از رهاسازی آن‌ها به اتمسفر و هم از نظر ایجاد ارزش افزوده حائز اهمیت است. در این پژوهش، شبیه‌سازی واحد بازیافت گازهای ارسالی به مشعل شرکت پالایش نفت تبریز به کمک نرم‌افزارAspen-HYSYS انجام شده است. شبیه‌سازی این فرایند در دو مدل با استفاده از کمپرسورهای رینگ مایع و سانتریفیوژ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی واحد مذکور بیانگر برتری کمپرسور رینگ‌ مایع از لحاظ کنترل دما در دو مرحله‌ی فرایند فشرده‌سازی نسبت به کمپرسور سانتریفیوژ می‌باشد. در فرایند جداسازی فازهای مایع وگاز، مدل دوم که در آن از کمپرسور سانتریفیوژ برای فرایند فشرده‌سازی استفاده شده است، با جداسازی 9/16 درصد نرمال هگزان بیش‌تر نسبت به مدل اول به عنوان هیدروکربن شاخص، عملکرد بهتری ارائه می‌کند. در فرایند شیرین‌سازی در واحد بازیافت گازهای ارسالی به مشعل هر دو مدل با جذب کامل S2H و 2CO موجود در خط، عملکرد یکسانی از خود نشان می‌دهند. همچنین دو مدل از نظر هزینه انرژی مصرفی در تجهیزات تقریباشرایط یکسانی دارند. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده‌ی قابلیت استفاده از کمپرسور سانتریفیوژ در صورت عدم دسترسی به کمپرسور رینگ ‌مایع در این واحدها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات