تهیه تک ظرف 2-پیرازول‌های گوناگون با استفاده از نانوذره‌های مغناطیسی آهن اکسید عامل‌دار شده با تریس(هیدروکسی متیل)آمینو متان سولفونه شده/ مس(II) نیترات به روش اکسایش درجا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

در این پژوهش، نخست نانوذره‌های مغناطیسی آهن اکسید عامل‌دار شده بر پایه ترکیب تریس(هیدروکسی متیل)آمینو متان سولفونه شده/ مس (II) نیترات به عنوان کاتالیستی مغناطیسی، جدید، مؤثر و قابل بازیافت سنتز شد و سپس در واکنش تهیه 2-پیرازولین‌های گوناگون استفاده شد. سرانجام، 2-پیرازولین‌های تهیه شده تحت شرایط تک ظرف به صورت درجا به 2-پیرازول‌های مربوطه اکسید شدند به صورتی­که در شرایط بهینه، گستره وسیع و متفاوتی از کتون‌های آلفا و بتای سیر نشده (ترانس-چالکون­ ها) که دارای گروه‌های عاملی گوناگون شامل گروه ­های الکترون‌دهنده و الکترون‌کشنده بودند، با موفقیت در شرایط آسان و ملایم به فراورده‌های نهایی مربوطه تبدیل شدند. همه فراورده‌ها با بازده خوب تا عالی به دست آمدند و هیچ‌گونه فراورده‌ جانبی مشاهده نشد. شناسایی نانوکاتالیست مغناطیسی جدید سنتز شده به روش ­های گوناگونی شامل طیف سنجی فروسرخ (FT-IRمیکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM انرژی پراکندگی پرتو X (EDAX)، پراش پرتو X (XRD)، آنالیز عنصری (CHN) و آنالیز گرمایی وزن سنجی (TGA) انجام شد. بازیافت کاتالیست به آسانی توسط میدان مغناطیسی خارجی صورت گرفت و بدون مشاهده کاهش قابل توجه و چشمگیر و موثری در فعالیت کاتالیستی آن، برای چندین بار مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، ساختار 2-پیرازول­ های گوناگون سنتز شده از روی مقایسه ویژگی‌های فیزیکی آن شامل نقطه ذوب با نمونه‌های گزارش شده و توسط طیف سنجی فروسرخ (FT-IRطیف رزونانس مغناطیسی هسته پروتون (1H-NMR) ، طیف رزونانس مغناطیسی هسته کربن (13C-NMR) و همچنین آنالیز عنصری مورد تایید قرار گرفت. سرانجام، نبود شرایط سخت واکنش، مشاهده نشدن فراورده‌های جانبی و همچنین قابلیت بازیافت و استفاده مجدد کاتالیست، این روش را به روشی دوست‌دار محیط ‌زیست تبدیل کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Zhu Y., Stubbs L.P., Ho F., Liu R., Ship C.P., Maguire J.A., Hosmane N.S., Magnetic Nanocomposites: A New Perspective in Catalysis, Chem. Cat. Chem., 2(4): 365-374 (2010).
[2] Maleki A., Rahimi R., Maleki S., Efficient Oxidation and Epoxidation using a Chromium(VI)-based Magnetic Nanocomposite, Environ. Chem. Lett., 14: 195-199 (2016).
[3] Shakourian-Fard M., Rezayan A.H., Kheirjou S., Bayat A., Mahmoodi Hashemi M., Synthesis of α-Aminophosphonates in the Presence of a Magnetic Recyclable Fe3O4@SiO2-2mimSO3H Nanocatalyst, Bull. Chem. Soc. Jpn., 87(9): 982-987 (2014).
[5] Maleki A., Rahimi R., Maleki S., Efficient Oxidation and Epoxidation using a Chromium(VI)-based Magnetic Nanocomposite, Synth. Met., 14: 195-199 (2014).
[6] White R.J., Luque R., Budarin V.L., Clark J.H., Macquarrie D.J., Supported Metal Nanoparticles on Porous Materials. Methods and Applications, Chem. Soc. Rev., 38: 481-494 (2009).
[7] Cole-Hamilton D.J., Homogeneous Catalysis--New Approaches to Catalyst Separation, Recovery, and Recycling, Science, 299: 1702-1706 (2003).
[8] Shi F., Tse M.K., Pohl M.M., Bruckner A., Zhang S., Beller M., Tuning Catalytic Activity between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis: Improved Activity and Selectivity of Free Nano‐Fe2O3 in Selective Oxidations, Angew. Chem. Int. Ed., 46: 8866-8868 (2007).
[11] Shyles S., Schünemann V., Thiel W.R., Magnetically Separable Nanocatalysts: Bridges between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis, Angew. Chem. Int. Ed., 49(20): 3428-3459 (2010).
[12] Gawande M.B., Rathi A.K., Branco P.S., Varma R.S., Magnetite-Supported Sulfonic Acid: A Retrievable Nanocatalyst for the Ritter Reaction and Multicomponent Reactions, Applied Sciences, 15: 1895-1899 (2013).
[13] Zhu Y., Stubbs L.P., Ho F., Liu R., Ship C.P., Maguire J.A., Magnetic Nanocomposites: A New Perspective in Catalysis, Chem. Cat. Chem., 2(4): 365-374 (2010).
[14] Wang P., Liu H., Niu J., Li R., Ma J., Entangled Pd complexes over Fe3O4@SiO2 as Supported Catalysts for Hydrogenation and Suzuki Reactions, Catal. Sci. Technol., 4: 1333 (2014).
[16] Polshettiwar V., Luque R., Fihri A., Zhu H., Bouhrera M., Basset J.M., Magnetically Recoverable Nanocatalysts, Chem. Rev., 111(5): 3036-3075 (2011).
[17] Shelke S.N., Bankar S.R., Mhaske G.R., Kadam S.S., Murade D.K., Bhorkade S.B.,  Rathi A.K., Bundaleski N., Teodoro O.M.N.D., Zboril R., Varma R.S., Gawande M.B., Iron Oxide-Supported Copper Oxide Nanoparticles (Nanocat-Fe-CuO): Magnetically Recyclable Catalysts for the Synthesis of Pyrazole Derivatives, 4‑Methoxyaniline, and Ullmann-type Condensation Reactions, ACS Sustain. Chem. Eng., 7: 1699–1706 (2014).
[19] Patzke G.R., Zhou Y., Kontic R., Conrad F., Oxide Nanomaterials: Synthetic Developments, Mechanistic Studies, and Technological Innovations, Angew. Chem. Int. Ed., 50(4): 826-859 (2011).
[26] Schmitt D.C., Taylor A.P., Flick A.C., Kyne R.E.Jr., Synthesis of Pyrazoles from 1,3-Diols via Hydrogen Transfer Catalysis, Org. Lett., 17(6): 1405–1408 (2015).
[27] Siddall T.L., Ouse D.G., Benko Z.L., Garvin G.M., Jackson J.L., McQuiston J.M., Ricks M.J., Thibault T.D., Turner J.A., VanHeertum J.C., Weimer M.R., Synthesis and Herbicidal Activity of Phenyl‐Substituted Benzoylpyrazoles, Pest. Manag. Sci. , 58(12): 1175-1186 (2002).
[30] Sharshira E.M., Hamada N.M.M., Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Some Pyrazole Derivatives, Molecules, 17: 4962-4971 (2012).
[31] Rakhtshah J., Salehzadeh S., Gowdini E., Maleki F., Baghery S., Zolfigol M.A.,  Synthesis of Pyrazole Derivatives in the Presence of a Dioxomolybdenum Complex Supported on Silica-Coated Magnetite Nanoparticles as an Efficient and Easily Recyclable Catalyst, RSC Adv., 6: 104875-104885 (2016).
[33] Alizadeh R., Abedini S., Nabi Bidhendi G., Amoabediny G., Removal of Lead from Battery Manufacture Industry Wastewater by Magnetite Iron Nano Particles, N. S. M. S. I., 30(1): 71-77 (2011).
[34] Asadi M., Ehsanifar S., Mokhtary M., One-Pot Synthesis of Tetrahydrobenzo[b]Pyrans and Pyranopyrazoles Tetrahydrochromenochromene by Ammonium Fluoride, N. S. M. S. I., 38(2): 97-105 (2019).
[35] Zhang H., Wei Q., Zhu G., Qu J., Wang B., A Facile and Expeditious Approach to Substituted 1H-Pyrazoles Catalyzed by Iodine, Tetrahedron Lett, 57: 2633-2637 (2016).
[36] Tu Y., Zhang Z., Wang T., Ke J., Zhao J., A Regioselective Approach to Trisubstituted Pyrazoles via PalladiumCatalyzed Oxidative Sonogashira-Carbonylation of Arylhydrazines, Org. Lett., 19(13): 3466-3469 (2017).