تهیه تک ظرف 2-پیرازول های مختلف با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی آهن اکسید عامل دار شده با تریس(هیدروکسی متیل)آمینو متان سولفونه شده/ مس (II)نیترات به روش اکسایش درجا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک

2 دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه اراک، اراک، ایران، کد پستی: 8349-38156

چکیده

در این پژوهش، نخست نانو ذرات مغناطیسی آهن اکسید عامل دار شده بر پایه ترکیب تریس(هیدروکسی متیل)آمینو متان سولفونه شده/ مس (II) نیترات به عنوان کاتالیزگری مغناطیسی، جدید، مؤثر و قابل بازیافت سنتز شد و سپس در واکنش تهیه 2-پیرازولین های مختلف استفاده گردید. در نهایت، 2-پیرازولین های تهیه شده تحت شرایط تک ظرف به صورت درجا به 2-پیرازول های مربوطه اکسید شدند به صورتی‌که در شرایط بهینه، گستره وسیع و متفاوتی از کتون های آلفا و بتای سیر نشده (ترانس-چالکون‌ها) که دارای گروه های عاملی مختلف شامل گروه‌های الکترون دهنده و الکترون کشنده بودند، با موفقیت در شرایط آسان و ملایم به محصولات نهایی مربوطه تبدیل شدند. همه محصولات با بازده خوب تا عالی به دست آمدند و هیچ گونه محصولات جانبی مشاهده نشد. شناسایی نانوکاتالیزگر مغناطیسی جدید سنتز شده به روش‌های مختلفی شامل طیف سنجی زیر قرمز (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، انرژی پراکندگی پرتو X (EDAX)، پراش پرتو X (XRD)، آنالیز عنصری (CHN) و آنالیز حرارتی وزن سنجی (TGA) انجام شد. بازیافت کاتالیزگر به آسانی توسط میدان مغناطیسی خارجی صورت گرفت و بدون مشاهده کاهش قابل توجه و چشمگیر و موثری در فعالیت کاتالیزگری آن، برای چندین بار مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، ساختار 2-پیرازول‌های مختلف سنتز شده از روی مقایسه خواص فیزیکی آن شامل نقطه ذوب با نمونه های گزارش شده و توسط طیف سنجی زیر قرمز (FT-IR)، طیف رزونانس مغناطیسی هسته پروتون (1H-NMR) ، طیف رزونانس مغناطیسی هسته کربن (13C-NMR) و همچنین آنالیز عنصری مورد تایید قرار گرفت. در نهایت، نبود شرایط سخت واکنش، مشاهده نشدن محصولات جانبی و همچنین قابلیت بازیافت و استفاده مجدد کاتالیزگر، این روش را به روشی دوستدار محیط زیست تبدیل کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات