بررسی تأثیرات گازهای حامل مختلف در پیرولیز پلی اتیلن ترفتالات در حضورکاتالیزور زئولیت 4A

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و نفت - دانشگاه تبریز

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه تبریز

چکیده

در این تحقیق پیرولیز پلی‌اتیلن ترفتالات در حضور گازهای حامل هلیوم، نیتروژن و آرگون در حضور و عدم حضور کاتالیزور زئولیت 4A بررسی شد. خوراک گرانول گرید بطری بود که 15 گرم از آن در راکتور نیمه پیوسته بارگذاری شد. پیرولیز تحت فشار اتمسفریک و در دمای پایدار °C500 انجام یافت. بررسی نتایج نشان داد که میزان محصولات گازی و مایع حاصل از فرآیند با حضور کاتالیزور افزایش یافت که این افزایش در حضور گازهای حامل مختلف میزان متفاوتی داشت بطوریکه بیشترین افزایش مربوط به گاز حامل آرگون (%4/12 برای گاز و %4/4 برای مایع) بود. محصول موم و چار نیز در حضور کاتالیزور کاهش یافت. نتایج حاصل از آنالیز مایع پیرولیز حاکی از وجود ترکیبات آروماتیک زیادی است که با حضور کاتالیزور و کراکینگ بیشتر تبدیل به ترکیبات غیر آروماتیک و خطی شدند و در حضور گازهای حامل مختلف رفتار متفاوتی داشتند. جرم و قطبیت گاز حامل تاثیر بسزائی در میزان و نوع ترکیبات داشت. آرگون منجر به تولید مقدار کم فاز مایع و ترکیبات سبک تر در داخل آن گردید که به دلیل سنگین تر بودن آن و سرعت پائین مواد فرار در داخل راکتور در حضور آن بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات