بررسی جذب زیستی اورانیوم با استفاده از جلبک قهوه‌ای پادینا در یک سیستم جذب پیوسته

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هییت علمی، پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 عضو هییت علمی، پژوهشکده مواد اولیه و سوخت هسته ای، پزوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به خطرات زیست محیطی اورانیوم، اتخاذ روشی مناسب و موثر به منظور حذف این فلز سنگین از محلول‌های آبی بسیار مهم است. در این تحقیق جذب زیستی اورانیوم با استفاده از جلبک قهوه‌ای دریایی، گونه پادینا (Padina sp.)، در یک سیستم جذب پیوسته مورد بررسی قرار گرفت. ستون مورد استفاده یک لوله شیشه ای با قطر داخلی cm 1 و طول cm 20 بود. تاثیر پارامترهای غلظت اولیه محلول، دبی ورودی و ارتفاع بستر بر عملکرد ستون مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله در شرایط عملیاتی دبی ورودی، ارتفاع بسترو غلظت اولیه محلول عبوری به ترتیب mL/min 5، cm 8 و mg/L 150، نقطه شکست و اشباع در این سیستم به ترتیب در مدت زمان 5/1 و 20 ساعت رخ داده و میزان ظرفیت جذب، mg/g 372 جاذب به دست آمد. نتایج تجربی با استفاده از مدل‌های توماس و BDST برازش شد که هر دو مدل تطابق خوبی با داده‌های آزمایشگاهی نشان دادند. پارامترهای kTH و qm مدل توماس به ترتیب L/hr.mg 00208/0 و mg/g 449 به دست آمد. هم‌چنین پارامترهای Ka و N0 مدل BDST به ترتیب L/hr.mg 00208/0 و mg/cm3 42/72 حاصل شد. مطالعات عملیات جذب و دفع در سه سیکل متوالی انجام گرفت. نتایج نشان داد که جاذب پادینا توانایی جذب اورانیوم را با ظرفیت بالا در یک سیستم پیوسته دارد و از امکان احیا و استفاده مجدد برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات