پدیده ترشوندگی و برهم‌کنش‌های سطح سنگ و سیّال تزریقی هنگام سیلاب‌زنی شیمیایی در فرایند ازدیاد برداشت نفت( مقاله مروری)

نوع مقاله : مروری

نویسنده

گروه مهندسی نفت، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی‌، امیدیه، ایران

چکیده

: اهمیّت هیدروکربن‌ها در تولید مواد متنوع و مختلف و هم‌چنین تأمین بخش اعظم انرژی جهان در قرن گذشته به‌وسیلۀ هیدروکربن‌ها از یک طرف و عدم توانایی جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌دلیل رشد سریع نیاز جهانی به انرژی از طرف دیگر، باعث گردیده که مسئلۀ ازدیاد برداشت از ذخایر هیدروکربنی از کانون توجه محققین و متخصصین این صنعت خارج نشود. از روش‌های مهم ازدیاد برداشت نفت به‌ویژه در مخازن کربناته، تغییر ترشوندگی سنگ بااستفاده از سیلاب‌زنی شیمیایی است که اخیراً مورد توجه محققان و مراکز تحقیقاتی زیادی قرار گرفته است. از آنجا که بخش اعظمی‌ از مخازن دنیا و هم‌چنین کشور عزیزمان از جنس کربناته هستند، تغییر ترشوندگی سنگ مخزن از نفت‌دوستی به آب‌دوستی می‌‌تواند تأثیر قابل ‌توجهی در افزایش ضریب بازیافت نهایی مخزن داشته باشد. تحقیق حاضر مروری بر آخرین دستاوردهای ازدیاد برداشت پیشرفته از طریق سیلاب‌زنی شیمیایی در مخازن کربناته نفت‌دوست است که هدف آنها تغییر در خاصیّت ترشوندگی به‌سمت آب‌دوستی بوده است. باوجود تحقیقات گسترده‌ای که در زمینۀ مکانیزم‌های تغییر ترشوندگی صورت گرفته، تاکنون همۀ جنبه‌های آن روشن و مشخص نشده است. بدیهی است بدون یک شناخت جامع و دقیق از مکانیزم این فرایند، کنترل و بهبود آن میّسر نخواهد بود. در این مقاله مروری به بررسی مکانیزم‌ها و فعل‌وانفعالات حاکم در فرایندهای ازدیاد برداشت بااستفاده از سیلاب‌زنیِ با آبِ با شوریِ کم، سورفکتانت‌ها، پلیمرها و سیلاب‌زنی بااستفاده از ذرّات نانو یا همان نانوسیّالات پرداخته شده است و تلاش بر این است تا برهم‌کنش‌های کانی‌های سطح سنگ مخزن و یون‌های موجود در سیّال تزریقی، اجزای نفت‌ خام و آب شور سازند، در فرایندهای ذکرشده مورد بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات