بررسی خواص ساختاری، الکترونی وفشارگذار ترکیب GaP در فاز های مختلف و تحت فشار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشگاه

3 1گروه فیزیک،دانشکده علوم،دانشگاه شهیدچمران اهواز،اهواز،ایران

چکیده

در این مقاله ویژگی‌های ساختاری ,الکترونی و فشار گذار ترکیب GaP در فازهای مختلف بررسی شده است. محاسبات با استفاده از روش شبه‌پتانسیل، در چارچوب نظریه‌ی تابعی چگالی و با استفاده از کد محاسباتی PWscf انجام شده است. شبه‌پتانسیل‌های مورد استفاده با شرایط بار‌پایسته ساخته شده‌اند و تابعی تبادلی-همبستگی آن‌ها از نوع LDA و GGA می‌باشد. نتایج حاصل از تراکم‌پذیری نشان می‌دهد که با افزایش فشار از فاز بلندروی به Cmcm مدول حجمی افزایش یافته در نتیجه ماده سخت‌تر می‌شود. بررسی منحنی‌های –انرژی حجم نشان‌دهندۀ شبه‌پایدار بودن فاز سینابار در ترکیب GaP است. مطالعۀساختار نواری بیان‌گر این است که این ترکیب در فاز بلندروی و سینابار نیم‌رسانا و در فاز Cmcm فلز است. هم چنین چگالی ابرالکترونی بیان‌گر کووالانسی بودن پیوند بین اتم‌های Ga وP است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات