بررسی آزمایشگاهی تزریق نانوسیال گرافن اکساید- هگزا متیل دی سیلازان به مغزه در راستای بهبود بازیافت نفت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 پژوهشگاه صنعت نفت

3 دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

یکی از روش های موثر در فرآیند ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به کارگیری فناوری نانو در راستای تغییرات ترشوندگی سنگ مخزن می‌باشد. در این پژوهش ابتدا ترکیب گرافن اکساید- هگزا متیل دی سیلازان GO-HMDS)) سنتز شد و در ادامه به منظور بررسی تغییرات ترشوندگی سنگ مخزن کربناته بکار گرفته شد. با استفاده از آنالیزهای XRD و FTIR ساختار نمونه سنتز شده بررسی شد. در این کار اثر غلظتGO-HMDS (05/0، 1/0 و 2/0 درصد وزنی) بر روی تغییرات ترشوندگی سنگ مخزن با استفاده از آنالیزهای پتانسیل زتا، کشش بین سطحی و زاویه تماس مورد بررسی قرار گرفت. به طوری که با استفاده از آنالیز پتانسیل زتا بهترین نمونه یعنی غلظت 2/0 درصد وزنی نانوسیال GO-HMDS جهت بررسی تغییر ترشوندگی بدست آمد که مقدار مقدار پتانسیل زتا برای این غلظت mv‌ 36- تعیین گردید. همچنین نتایج حاصل از آزمایش‌های کشش بین سطحی و زاویه تماس بین سنگ مخزن و محلول GO-HMDS بهترین مقدار در غلظت 2/0 درصد وزنی بدست آمد به طوری که در این غلظت کشش بین سطحی از مقدار اولیه 1/15 به mN/m 9/12 کاهش یافته و زاویه تماس از حالت اولیه °161 به °44 تقلیل یافت. بنابراین نانو سیال سنتز شده (غلظت 2/0 درصد وزنی از محلول GO-HMDS) باعث کاهش کشش بین سطحی، زاویه تماس و تغییرات ترشوندگی سنگ شده و در نهایت منجر به آبدوستی سطح مغزه کربناته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات