جذب سطحی یون سیانید با نانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، مجتمع علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشکده شیمی، مجتمع علوم، دانشگاه یزد

3 استادیار، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

4 استادیار، دانشکده فیزیک، مجتمع علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

سیانید از جمله مواد سمی است که در پساب بسیاری از صنایع وجود دارد و راه‌های متفاوتی برای کاهش آن بررسی شده است، از جمله می‌توان به روش‌های اکسایش با ازن، تخریب با تابش پرتو فرابنفش، کلردار کردن قلیایی و تخریب با استفاده از پراکسیدهیدروژن اشاره کرد. هر کدام از این روش‌ها دارای معایب و مزایای گوناگونی هستند اما از میان آن‌ها، جذب سطحی یک روش مؤثر و کارآمد محسوب می‌شود. از طرفی زئولیت‌ها که آلومینوسیلیکات بلورین و آبدار فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی هستند، توانایی جذب کاتیون‌ها و آنیون‌ها را دارد. در این تحقیق، جذب سطحی یون‌ سیانید از محلول‌های آبی با استفاده از زئولیت و عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تهیه محلول سیانید بر اساس روش استاندارد از نمک سدیم سیانید و جهت تنظیمpH از محلول‌های 1/0 مولار هیدروکلریدریک اسید و سدیم هیدروکسید استفاده شد. در این تحقیق، به بررسی عوامل اثر pHاولیه محلول، اثر غلظت اولیه محلول، اثر مقدار جاذب، اثر زمان تماس و اثر دما بر جذب سطحی یون‌های سیانید با نانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیت پرداخته شد و پس از بررسی‌های انجام شده مقادیر بهینه و مناسب هر یک از پارامترهای مؤثر (6pH=، غلظت اولیه محلول یون سیانید 150میلی‌گرم در لیتر ، مقدارجاذب یک گرم بر لیتر، زمان تماس 60 دقیقه و دما 22 درجه سانتی‌گراد) که بیشترین مقدار درصد جذب یون سیانید را دارا می‌باشد حاصل شد. تحت این شرایط بهینه، بیشترین درصد جذب آنیون سیانید بر روی نانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیت 85 درصد به‌دست آمد. همچنین به بررسی رابطه بین داده‌های تجربی و معادله هم‌دماهای لانگمویر، فروندلیچ و تمکین پرداخته شد. مقدارR2 برای هم‌دماهای لانگمویر، فروندلیچ و تمکین به ترتیب 8337/0، 9837/0 و 99/0 به دست آمد که نشان می‌دهد بین داده‌های تجربی و هم‌دمای تمکین تطابق بیشتری نسبت به دو هم‌دمای دیگر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات