شبیه سازی یک طرح ابتکاری مایع سازی هیدروژن برای استفاده از انرژی اتلافی نیروگاه های گازی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت مایع­ سازی هیدروژن و پایین بودن بازدهی واحدهای مایع ­سازی موجود، پژوهش‌های زیادی در زمینه توسعه یک طرح مایع ­سازی مناسب انجام شده است. بهره بردن از پیکربندی­ های ابتکاری، استفاده از انرژی زمین گرمایی و انرژی خورشیدی به عنوان منبع گرمایی برای سامانه پیش سرمایش جذبی، در پژوهش‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. در این کار یک طرحی ابتکاری برای مایع­ سازی هیدروژن با پیش سرمایش جذبی توسعه یافته و با کمک نرم ­افزار اسپن هایسیس نسخه 9 شبیه ­سازی شده که در آن از انرژی گرمایی موجود در دود خروجی از نیروگاه ­های گازی بهره برده شده است. استفاده از دو معادله حالت مجزا برای جریان­ های هیدروژن و مبردهای چند جزیی، پیکربندی ابتکاری، استفاده از سامانه سرمایش جذبی آمونیاکی و فرضیات واقعی درباره مبدل ­های گرمایی و توربوماشین­ ها ضمن افزایش دقت نتیجه‌ها، باعث بهبود پارامترهای عملکردی چرخه شده است. نتیجه‌های شبیه ­سازی نشان می­ دهند که طرح توسعه یافته از نظر توان ویژه مصرفی و ضریب عملکرد نسبت به سایر طرح­ های پیشنهادی عملکرد بهتری دارد، به طوری که توان ویژه مصرفی و ضریب عملکرد در آن به ترتیب برابر  55/4 و 27% است. در طرح پیشنهادی به دلیل لزوم نزدیک بودن واحد مایع ­سازی به نیروگاه، می­ توان از توان تولیدی نیروگاه به طور مستقیم در واحد مایع­ سازی استفاده نمود. این موضوع باعث حذف تلفات شبکه توزیع می­ شود. از دیگر قابلیت­ های کلیدی طرح پیشنهادی که آن را از سایر طرح ها متفاوت کرده، استفاده برای ذخیره ­سازی انرژی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Yuksel Y.E., Ozturk M., Dincer I., Analysis and Assessment of a Novel Hydrogen Liquefaction Process, International Journal of Hydrogen Energy, 42(16): 11429-11438 (2017).
[2] Balat M., Potential Importance of Hydrogen as a Future Solution to Environmental and Transportation Problems, International Journal of Hydrogen Energy, 33(15): 4013-4029 (2008).
[3] Lide D.R., CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC press, (2004).
[4] Berstad D.O., Stang J.H., Neksa P., Comparison Criteria for Large-Scale Hydrogen Liquefaction Processes, International Journal of Hydrogen Energy, 34(3): 1560-1568 (2009).
[5] Hu Y.H., Zhang L., Hydrogen Storage in Metal–Organic Frameworks, Advanced Materials, 22(20): E117-E130 (2010).
[6] Amos W.A., “Costs of Storing and Transporting Hydrogen”, National Renewable Energy Laboratory Golden, CO, USA, (1998).
[7] Kramera G.J., Huijsmansb J., Austgenc D., “Clean and Green Hydrogen”, 16th World hydrogen energy conference, Layon, France, 13-16 June, (2006).‏
[8] Krasae-in S., Stang J.H., Neksa P., Development of Large-Scale Hydrogen Liquefaction Processes from 1898 to 2009, International Journal of Hydrogen Energy, 35(10): 4524-4533 (2010).
[9] Bracha M., Lorenz G., Patzelt A., Wanner M., Large-Scale Hydrogen Liquefaction in Germany, International Journal of Hydrogen Energy, 19(1): 53-59 (1994).
[10] Krasae-in S., Efficient Hydrogen Liquefaction Processes, Ph.D. Thesis, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, (2013).
[13] Nandi T., Sarangi S., Performance and Optimization of Hydrogen Liquefaction Cycles, International Journal of Hydrogen Energy, 18(2): 131-139 (1993).
[14] McIntosh G., Hydrogen Liquefiers Since 1950, Advances In Cryogenic Engeineering: Transactions Of The Cryogenic Engineering Conference-Cec, Anchorage, Alaska, USA, 22-26 September, 710(1): 9-15 (2004).
[15] Almqvist E., “History of Industrial Gases”, Springer Science & Business Media, (2003).
[16] Baker C., Shaner R., A Study of the Efficiency of Hydrogen Liquefaction, International Journal of Hydrogen Energy, 3(3): 321-334, (1978).
[17] Matsuda H., Nagami M., Study of Large Hydrogen Liquefaction Process, Nippon Sanso Corp, 8(3): 175-175 (1997).
[18] Mitsugi C., Harumi A., Kenzo F., WE-NET: Japanese Hydrogen Program, International Journal of Hydrogen Energy, 23(3): 159-165 (1998).
[19] Quack H., Conceptual Design of a High Efficiency Large Capacity Hydrogen Liquefier, Advances in Cryogenic Engineering: Proceedings of The Cryogenic Engineering Conference-Cec, Madison, Wisconsin, USA, 613(1): 255-263 16-20 July (2002).
[20] Belyakov V., Krakovskii B., Popov O., Step G.K., Udut V., Low-Capacity Hydrogen Liquefier with a Helium Cycle, Chemical and Petroleum Engineering, 38(3): 150-153 (2002).
[21] Kuz'menko I., Morkovkin I., Gurov E., Concept of Building Medium-Capacity Hydrogen Liquefiers with Helium Refrigeration Cycle, Chemical and Petroleum Engineering, 40(1): 94-98 (2004).
[22] Kuendig A., Loehlein K., Kramer G., Huijsmans J., Large Scale Hydrogen Liquefaction in Combination with LNG Regasification, Proceedings of the 16th World Hydrogen Energy Conference, Lyon, France, 3326-3333 (2006).
[23] Shimko M., Gardiner M., “Innovative Hydrogen Liquefaction Cycle”, Annual Progress Report DOE Hydrogen Program, 294-297 (2007).‏
[24] Staats W.L., Analysis of a Supercritical Hydrogen Liquefaction Cycle, Ph.D. Thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA, (2008).
[25] Valenti G., Macchi E., Proposal of an Innovative, High-Efficiency, Large-Scale Hydrogen Liquefier, International Journal of Hydrogen Energy, 33(12): 3116-3121 (2008).
[26] Krasae-In S., Stang J.H., Neksa P., Simulation on a Proposed Large-Scale Liquid Hydrogen Plant using a Multi-Component Refrigerant Refrigeration System, International Journal of Hydrogen Energy, 35(22): 12531-12544 (2010).
[27] Asadnia M., Mehrpooya M., A Novel Hydrogen Liquefaction Process Configuration with Combined Mixed Refrigerant Systems, International Journal of Hydrogen Energy, 42(23): 15564-15585 (2017).
[28] Cardella U., Decker L., Sundberg J., Klein H., Process Optimization for Large-Scale Hydrogen Liquefaction, International Journal of Hydrogen Energy, 42(17): 12339-12354 (2017).
[29] Sadaghiani M.S., Mehrpooya M., Introducing and Energy Analysis of a Novel Cryogenic Hydrogen Liquefaction Process Configuration, International Journal of Hydrogen Energy, 42(9): 6033-6050 (2017).
[30] Aasadnia M., Mehrpooya M., Large-Scale Liquid Hydrogen Production Methods and Approaches: A Review, Applied Energy, 212: 57-83 (2018).
[31] Ansarinasab H., Mehrpooya M., Sadeghzadeh M., An Exergy-based Investigation on Hydrogen Liquefaction Plant-Exergy, Exergoeconomic, and Exergoenvironmental Analyses, Journal of Cleaner Production, 210: 530-541 (2019).
[32] Zhang H., Gimaev R., Kovalev B., Kamilov K., Zverev V., Tishin A., Review on the Materials and Devices for Magnetic Refrigeration in the Temperature Range of Nitrogen and Hydrogen Liquefaction, Physica B: Condensed Matter, 558: 65-73 (2019).
[33] Aasadnia M., Mehrpooya M., Conceptual Design and Analysis of a Novel Process for Hydrogen Liquefaction Assisted by Absorption Precooling System, Journal of Cleaner Production, 205: 565-588 (2018).
[34] Ghorbani B., Mehrpooya M., Aasadnia M., Niasar M.S., Hydrogen Liquefaction Process using Solar Energy and Organic Rankine Cycle Power System, Journal of Cleaner Production, 235: 1465-1482 (2019).
[35] Yilmaz C., Kanoglu M., Bolatturk A., Gadalla M., Economics of Hydrogen Production and Liquefaction by Geothermal Energy, International Journal of Hydrogen Energy, 37(2): 2058-2069 (2012).
[36] Aasadnia M., Mehrpooya M., Ansarinasab H., A 3E Evaluation on the Interaction between Environmental Impacts and Costs in a Hydrogen Liquefier Combined with Absorption Refrigeration Systems, Applied Thermal Engineering, 159: 113798 (2019).
[37] Kaşka Ö., Yılmaz C., Bor O., Tokgöz N., The Performance Assessment of a Combined Organic Rankine-Vapor Compression Refrigeration Cycle Aided Hydrogen Liquefaction, International Journal of Hydrogen Energy, 43(44): (2018).
[38] Kanoglu M., Dincer I., Rosen M.A., Geothermal Energy use in Hydrogen Liquefaction, International Journal of Hydrogen Energy, 32(17): 4250-4257 (2007).
[39] Kanoglu M., Yilmaz C., Abusoglu A., Geothermal Energy use in Absorption Precooling for Claude Hydrogen Liquefaction Cycle, International Journal of Hydrogen Energy, 41(26): 11185-11200 (2016).
[40] Yuksel Y.E., Ozturk M., Dincer I., Analysis and Performance Assessment of a Combined Geothermal Power-based Hydrogen Production and Liquefaction System, International Journal of Hydrogen Energy, 43(22): 10268-10280 (2018).
[42] Parikhani T., Gholizadeh T., Ghaebi H., Sadat S.M.S., Sarabi M., Exergoeconomic Optimization of a Novel Multigeneration System Driven by Geothermal Heat Source and Liquefied Natural Gas Cold Energy Recovery, Journal of Cleaner Production, 209: 550-571 (2019).
[43] Yilmaz C., Optimum Energy Evaluation and Life Cycle Cost Assessment of a Hydrogen Liquefaction System Assisted by Geothermal Energy, International Journal of Hydrogen Energy, 45(5): 3558-3568 (2019).
[44] Yilmaz C., Kaska O., Performance Analysis and Optimization of a Hydrogen Liquefaction System Assisted by Geothermal Absorption Precooling Refrigeration Cycle, International Journal of Hydrogen Energy, 43(44): 20203-20213 (2018).
[45] Gadalla M.A., Ratlamwala T.A.H., Dincer I., Kanoglu M., Performance Assessment of an Integrated Absorption Cooling–Hydrogen Liquefaction System using Geothermal Energy, International Journal of Exergy, 12(2): 205-225 (2013).
[46] Tavanir, Specialized Mother Company, Iranian Journal of Power Industry, Deputy of Research and Human Resources, Iran, (2016).
[47] Abadpour M., Hamidi H., Stabilization of V94. 2 Gas Turbine using Intelligent Fuzzy Controller Optimized by the Genetic Algorithm, International Journal of Applied and Computational Mathematics, 3(4): 2929-2942 (2017).
[48] Nikbakht Naser Abad S., Mehrpanahi A., Goodarz A., Reza M., Technical Analysis of Conversion of A Steam Power Plant to Combined Cycle, using Two Types of Heavy Duty Gas Turbines, International Journal of Engineering, 28(5): 781-793 (2015).
[49] Kowalczyk B., Kowalczyk C., Rolf R.M., Badyda K., Model of an ANSALDO V94.2 Gas Turbine from Lublin Wrotków Combined Heat and Power Plant using GateCycle™ Software, Journal of Power Technologies, 94(3): 190-195 (2014).
[50] Saddiq H., Perry S., Ndagana S., Mohammed A., Modelling of Gas Turbine and Gas Turbine Exhaust and its Utilization as Combined Cycle in Utility System, Int. J. Sci. Eng. Res., 6: 925-933 (2015).
[51] Sigler J., Erickson D., Perez-Blanco H., “Gas Turbine Inlet Air Cooling using Absorption Refrigeration: A Comparison based on a Combined Cycle Process”, ASME Turbo Expo 2001: Power for Land, Sea, and Air, New Orleans, Louisiana, USA, 4-7 June (2001).
[52] Takezawa S., Wakahara K., Araki T., Onda K., Nagata S., Cycle Analysis using Exhaust Heat of SOFC and Turbine Combined Cycle by Absorption Chiller, Electrical Engineering in Japan, 167(1): 49-55 (2009).
[53] Ahmadi P., Enadi N., Avval H.B., Dincer I., Modelling and Exergoeconomic Optimisation of a Gas Turbine with Absorption Chiller using Evolutionary Algorithm, International Journal of Exergy, 11(1): 1-18 (2012).
[54] Alumona T., Overview of Losses and Solutions in Power Transmission Lines, Network and Complex System, 8(4): 24-31 (2014).
[55] Chadwick S.S., Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Reference Services Review, 16(4): 31-34 (1988).
[56] Woolley H.W., Scott R.B., Brickwedde F., Compilation of Thermal Properties of Hydrogen in its Various Isotopic and Ortho-Para Modifications, Citeseer, 379-475 (1948).
[57] Reuss G., Disteldorf W., Grundler O., Hilt A., “Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry”, Wiley-VCH, Weinheim, (2011).
[58] Stetson N., Bowman R., Olson G., “Overview of Hydrogen Storage, Transportation, Handling and Distribution”, Handbook of Hydrogen Energy, CRC Press, (2015).
[59] Kutz M., “Mechanical Engineers' Handbook, Materials and Engineering Mechanics”, John Wiley & Sons (2015).
[60] Moradi A., Mafi M., Khanaki M., Sensitivity Analysis of Peak-Shaving Natural Gas Liquefaction Cycles to Environmental and Operational Parameters, Modares Mechanical Engineering, 15(6): 287-298 (2015).
[61] Giampaolo T., Compressor handbook: principles and practice, The Fairmont Press, Inc. (2010).
[63] Picon-Nunez M., Polley G., Medina-Flores M., Thermal Design of Multi-Stream Heat Exchangers, Applied Thermal Engineering, 22(14): 1643-1660 (2002).
[64] Girdhar P., Moniz O., “Practical Centrifugal Pumps”, Elsevier (2011).
[65] Yahya S., “Turbines Compressors and Fans”, Tata McGraw-Hill Education (1987).
[66] Mehrpooya M., Hossieni M., Vatani A., Novel LNG-based Integrated Process Configuration Alternatives for Coproduction of LNG and NGL, Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(45): 17705-17721 (2014).
[67] Ansarinasab H., Mehrpooya M., Mohammadi A., Advanced Exergy and Exergoeconomic Analyses of a Hydrogen Liquefaction Plant Equipped with Mixed Refrigerant System, Journal of Cleaner Production, 144: 248-259 (2017).
[68] Thomas R.J., Ghosh P., Chowdhury K., Exergy based Analysis on Different Expander Arrangements in Helium Liquefiers, International Journal of Refrigeration, 35(4): 1188-1199 (2012).
[69] Thomas R.J., Ghosh P., Chowdhury K., Optimum Number of Stages and Intermediate Pressure Level for Highest Exergy Efficiency in Large Helium Liquefiers, International Journal of Refrigeration, 36(8): 2438-2457 (2013).
[70] Thomas R.J., Ghosh P., Chowdhury K., Exergy Analysis of Helium Liquefaction Systems based on Modified Claude Cycle with Two-Expanders, Cryogenics, 51(6): 287-294 (2011).
[71] Thomas R.J., Ghosh P., Chowdhury K., Role of Expanders in Helium Liquefaction Cycles: Parametric Studies using Collins Cycle, Fusion Engineering and Design, 86(4): 318-324 (2011).
[73] Thomas R.J., Ghosh P., Chowdhury K., Application of Exergy Analysis in Designing Helium Liquefiers, Energy, 37(1): 207-219 (2012).
[74] Jacobsen R.T., Stewart R.B., Thermodynamic Properties of Nitrogen Including Liquid and Vapor Phases from 63K to 2000K with Pressures to 10,000 bar, Journal of Physical and Chemical Reference Data, 2(4): 757-922 (1973).
[75] Younglove B.A, Thermophysical Properties of Fluids. I. Argon, Ethylene, Parahydrogen, Nitrogen, Nitrogen Trifluoride, and Oxygen, Journal of Physical and Chemical Reference Data, 14(2): 619-619 (1985).
[76] Lopez-Echeverry J.S., Reif-Acherman S., Araujo-Lopez E., Peng-Robinson Equation of State: 40 Years through Cubics, Fluid Phase Equilibria, 447: 39-71 (2017).
[77] Sadaghiani M.S., Mehrpooya M., Ansarinasab H., Process Development and Exergy Cost Sensitivity Analysis of a Novel Hydrogen Liquefaction Process, International Journal of Hydrogen Energy, 42(50): 29797-29819 (2017).
[78] Matsuda H., Nagami M., “Study of Large Hydrogen Liquefaction Process”, Nippon Sanso Corp WE-NET: summary of annual reports, Kanagawa, Japan, 8(3): 175-175 (1997).
[79] Berstad D.O., Stang J.H., Neksa P., Large-Scale Hydrogen Liquefier Utilising Mixed-Refrigerant Pre-Cooling, International Journal of Hydrogen Energy, 35(10): 4512-4523 (2010).
[80] Stang J., Neksa P., Brendeng E., On the Design of an Efficient Hydrogen Liquefaction Process, (2006).
[81] Dutta R., Ghosh P., Chowdhury K., Customization and Validation of a Commercial Process Simulator for Dynamic Simulation of Helium Liquefier, Energy, 36(5), 3204-3214 (2011).
[82] Darwish N., Al-Hashimi S., Al-Mansoori A., Performance Analysis and Evaluation of a Commercial Absorption–Refrigeration Water–Ammonia (ARWA) System, International Journal of Refrigeration, 31(7): 1214-1223 (2008).
[83] Leachman J.W., Jacobsen R.T., Penoncello S.G., Lemmon E.W., “Thermodynamic Properties of Cryogenic Fluids”, Springer Cham, (2017).‏
[84] Arora R.C., Refrigeration and Air Conditioning, Cengage Learning, (2012).