نانو زئولیت-Y عامل‌دار شده با سولفونیک اسید و یون کلسیم: ساخت و بررسی عملکرد کاتالیزگری آن در سنتز چهارجزئی بنزایمیدازولو پیریمیدو پیریمیدین‌ها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، ابتدا زئولوسولفوریک اسید جامد (SO3H@zeolite-Y) از طریق واکنش زئولیت-NaY با کلروسولفونیک اسید حاصل شد. سپس یون‌های فلز کلسیم بر بستر زئولوسولفوریک از طریق روش جابجایی فلز تثبیت گردید (Ca/SO3H@zeolite-Y). ساختار و مورفولوژی این نانومتخلخل جدید دوعاملی با استفاده از روش‌های دستگاهی FT-IR، FESEM، EDX و BET مورد بررسی و شناسایی قرارگرفت. در ادامه، فعالیت کاتالیزگری آن در سنتز ترکیبات بنزایمیدازو[۲،۱-a] پیریمیدو[۵،۴-a] پیریمیدین‌ها از طریق واکنش چهارجزئی ۲-آمینو بنزایمیدازول، سیانو استامید و دو مول آلدهیدهای آروماتیک مختلف در شرایط سبز بررسی شد. از مزایای بارز این نانوکاتالیزگر، وجود مکان‌های اسید لویس (Ca2+) و برونستد (-SO3H) روی یک بستر جامد نانومتخلخل می‌باشد که این موضوع در سنتزهای چند جزئی می‌تواند خیلی مهم و رهگشا باشد. سادگی روش کار، قابلیت بازیافت کاتالیزگر و جداسازی آسان محصول، بازده بالا و شرایط ملایم از دیگر مزایای این روش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات