بررسی تزریق آب هوشمند به مخازن آب دوست کربناته

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه ازدیادبرداشت نفت و فرآوری گاز، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشگده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

3 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

در سال های اخیر، تزریق آب هوشمند به عنوان یک روش کارآمد ازدیادبرداشت نفت مورد توجه ویژه محققین قرار گرفته است. از جمله عوامل مهم و تاثیر گذار بر تعادل ترمودینامیکی، کشش بین سطحی، ترشوندگی و غلظت و نوع نمک می باشند. در این پژوهش، تاثیر تزریق آب هوشمند بر خواص فیزیکی و شیمیایی سنگ مخزن و تغییر این تعادل در جهت مطلوب و افزایش تولید نفت مورد بررسی قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف، اندازگیری کشش بین سطحی و زاویه تماس و آزمایش سیلاب زنی مغزه انجام شده است. در ابتدا، پس از تهیه سنگ از رخنمون باباکوهی استان فارس و انجام تست‎های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف‌نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس (XRF)، اثر نمک های NaCl، KCl، Na2SO4 و MgCl2 و ترکیب نمک های MgCl2/NaCl با قدرت یونی یکسان 7/0 بر تغییر ترشوندگی سنگ کربناته دولومیته آب دوست مورد بررسی قرار گرفته است. اثر نمک های فوق بر میزان کاهش کشش بین سطحی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر آن، با کمک کشش بین سطحی و زاویه تماس اندازه‎گیری شده، ضریب پخش شوندگی محاسبه شد تا آب تزریقی مناسب برای تست‌های سیلاب زنی انتخاب شود. در انتها، آزمایشات سیلاب زنی با مغزه هایی با تراوایی و تخلخل نزدیک به هم انجام شد. طبق نتایج ، نوع نمک تاثیر بسزایی بر تغییر ترشوندگی سنگ کربناته آب دوست ندارد. با وجود مشاهده کاهش کشش بین سطحی در حضور نمک، این تاثیر بر ضریب پخش شوندگی قابل توجه نبوده است. با وجود این، تزریق محلول آبی شامل نمک MgCl2 باعث برداشت 1/6 % نفت درجای‌باقیمانده (OOIP) در مرحله ثالثیه شده است که نشان از پیچیدگی مکانیسم غالب در حین تزریق آب هوشمند به مخازن آب دوست دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که زمان پیرشدگی پارامتر موثر و مفیدی در میزان برداشت نفت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات