بررسی تاثیر افزایش تعداد پله ها و افزودن بافل در آب شیرین کن خورشیدی پلکانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 هیات علمی/دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

امروزه استفاده از انواع انرژی‌های تجدید شدنی با توجه به مشکلات سوخت‌های فسیلی از جمله آلودگی محیط زیست و هزینه‌های اقتصادی آن، اهمیت زیادی پیدا کرده است. استفاده از انرژی خورشیدی با توجه به فراوانی و در دسترس بودن این انرژی و قابلیت ذخیره و تبدیل آن به صورت‌های دیگر انرژی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، یک آب شیرین‌کن پلکانی در حالت دو بعدی با استفاده از نرم افزار کامسول (Comsol) شبیه سازی شده است. همچنین افزایش تعداد پله‌ها و افزودن تعدادی بافل حرارتی برای افزایش میزان آب شیرین تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی با داده های تجربی مقایسه گردید. میزان خطای میانگین برای آب شیرین تولیدی و دمای آب شور بدست آمده از نرم افزار با مقادیر تجربی، به ترتیب 78/11 و 75/1 درصد می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد هر چه تعداد پله ها افزایش یابد، میزان آب شیرین تولیدی افزایش خواهد یافت. علاوه بر این افزودن 3 بافل به ارتفاع 3/0 سانتیمتر نسبت به حالت موجود دستگاه، میزان آب شیرین تولیدی را 65/9% افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها