سنتز کمپلکس‌های آهن با EDDHA اصلاح شده و کاربرد آن در انتقال ریز مغذی آهن به گیاهان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

4 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

5 دانشگاه ساسکاچوان ،ساسکتون، ساسکاچوان، کانادا

چکیده

در این پژوهش، کمپلکس آهن با کیلاته کننده آلی EDDHA  اصلاح شده سنتز شده و برای تغذیه ریز مغذی آهن به گیاهان مورد استفاده قرارگرفت. با توجه به این­ که خود مولکول EDDHA به عنوان پرکاربردترین کیلاته ­کننده آلی آهن برای مصرف ­های کشاورزی دارای مشکل­ های مانند قابلیت انحلال بالا بوده و همچنین زیر نور UV تجزیه می­ شود، در این کار مولکول EDDHA با گروه­ های آلی اصلاح شد، که نه تنها به سادگی آهن را در اختیار گیاه قرار می­ دهد، بلکه به خاطر حلالیت پایین نسبت به خود EDDHA، پس از کوددهی با دفعه ­های آبیاری از خاک اطراف ریشه گیاه حذف نخواهد شد، و برای مدت  طولانی، آهن مورد نیاز گیاه بدون نیاز به کوددهی تامین خواهد شد. همچنین نور UV تابیده شده در پرتو نور خورشید باعث ایزومری ­شدن مولکول EDDHA شده و سبب از دست دادن آهن می­ شود، که با اصلاح صورت گرفته بر روی EDDHA، این ماده نسبت به نور UV پرتو خورشید مقاوم شده و آهن خود را حفظ می­ کند. تأثیر  کمپلکس ­های تهیه شده بر روی سبزینگی کلروفیل، میانگین طول برگ، میانگین عرض برگ و میانگین ارتفاع گیاه لوبیا مورد بررسی قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Kim S. A., Guerinot M. L., Mining Iron: Iron Uptake and Transport in Plants, FEBS Lett., 581: 2273-2280 (2007).
[2] Caballero R., Ordovás J., Pajuelo P., Carmona E., Delgado A., Iron Chlorosis in Gerber as Related to Properties of Various Types of Compost Used as Growing Media, Commun. Soil Sci. Plant Anal., 38: 2357-2369 (2007).
[3] Rojas C.L., Romera F.J., Alcántara E., Pérez-Vicente R., Sariego C., García-Alonso J.I., Boned J., Marti G., Efficacy of Fe(o,o-EDDHA) and Fe(o,p-EDDHA) Isomers in Supplying Fe to Strategy I Plants Differs in Nutrient Solution and Calcareous Soil, J. Agr. Food Chem., 56: 10774-10778 (2008).
[4] Hernández-Apaolaza L., García-Marco S., Nadal P., Lucena J. J., Sierra M. A., Gómez-Gallego M., Ramírez-López P., Escudero R., Structure and Fertilizer Properties of Byproducts Formed n the Synthesis of EDDHA, J. Agr. Food Chem., 54: 4355-4363 (2006).
[5] Schenkeveld W., Temminghoff E., The Effectiveness of FeEDDHA Chelates in Mending and Preventing Iron Chlorosis in Soil-Grown Soybean Plants, in "Soybean Physiology and Biochemistry", InTech (2011).
[6] Norvell W., Reactions of Metal Chelates in Soils and Nutrient Solutions, Micronutrients Agr., 187-227 (1991).
[7] Álvarez-Fernández A., Garcıa-Marco S., Lucena J.J., Evaluation of Synthetic iron (III)-Chelates (EDDHA/Fe3+, EDDHMA/Fe3+ and the Novel EDDHSA/Fe3+) to Correct Iron Chlorosis, European Journal of Agronomy, 22: 119-130 (2005).
[9] Abbas G., Khan M., Khan M., Hussain F., Hussain I., Effect of Iron on the Growth and Yield Contributing Parameters of Wheat (Triticum aestivum L.), J. Anim. Plant Sci, 19: 135-139 (2009).
[10] Pinto A., Mota A. d., De Varennes A., Pinto F., Influence of Organic Matter on the Uptake of Cadmium, Zinc, Copper and Iron by Sorghum Plants, Sci. Total Environ., 326: 239-247 (2004).