بهینه سازی سنتز فرمون جنسی ساقه خوار نیشکر به عنوان حدواسط فرمون کرم خراط با روش های ایمن و بازده بالا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 جهاددانشگاهی سازمان تهران.گروه شیمی کاربردی

2 گروه پژوهشی شیمی کاربردی

3 سازمان جهاد دانشگاهی تهران گروه پژوهشی شیمی کاربردی

چکیده

حشره ساقه خوار نیشکر Lederer Sesamia cretica هر ساله خسارات عمده ای به مزارع نیشکر، ذرت و غلات وارد می کند. فرمون جنسی این حشره مخلوطی از ) 80 )% Z)-9-tetradecen-1-ol ( و ) 10 )% acetate (Z)-9tetradecenyl و ) 10 )% (Z)-11-hexadecen-1-ol است. روش های گزارش شده پیشین برای سنتز آزمایشگاهی این مواد، شامل استفاده از مراحل مشکل، حلال های زیان آور و اغلب دارای راندمان پایین است که از نظر اقتصادی همیشه نمی تواند مقرون به صرفه باشد. در این تحقیق، روشی ایمن و دارای کارایی اقتصادی بالا برای سنتز جزء اصلی این فرمون طی پنج مرحله واکنش متوالی با استفاده از حلال های ایمن و مواد اولیه در دسترس گزارش می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات