نمک زدایی از نفت خام با استفاده از نانو ذره اکسید نیکل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

در این پژوهش جداسازی نمک از نفت خام با استفاده از نانو جاذب اکسید نیکل مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر پارامترهایی همانند pH (4، 5، 6، 7، 8 و 9)، زمان (15، 30، 45 وmin 60)، میزان جاذب (25/0، 3/0، 5/0، 75/0 وg 1) و دما (40، 50، 60 و℃ 80) بر روی میزان جداسازی نمک از نفت خام مورد مطالعه قرار گرفت. هنگامی که pH کاهش یافت، مقدار جذب نمک کاهش یافت. در محدوده قلیایی نیز با توجه به حضور یون های OH- در محلول، احتمال تشکیل کمپلکس بهتری بین جاذب و کاتیون ها وجود دارد. لذا بهترین جذب در pH نزدیک به خنثی مشاهده شد. افزایش دما سبب افزایش درصد نمک‌زدایی گردید. بهترین شرایط جذب نمک pH 7، دمای ℃ 80 ، میزان جاذبg 75/0 و زمان جذب 45 دقیقه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات