نمک‌زدایی از نفت خام با استفاده از نانوذره‌های اکسید نیکل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده

در این پژوهش جداسازی نمک از نفت خام با استفاده از نانو جاذب اکسید نیکل مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر پارامترهایی همانندpH  (4، 5، 6، 7، 8 و 9)، زمان (15، 30، 45 و min 60)، میزان جاذب (25/0، 3/0، 5/0، 75/0 و g 1) و دما (40، 50، 60 و 80) بر روی میزان جداسازی نمک از نفت خام مورد مطالعه قرار گرفت. هنگامی که pH کاهش یافت، مقدار جذب نمک کاهش یافت. در بازه قلیایی نیز با توجه به حضور یون هایOH-  در محلول، احتمال تشکیل کمپلکس بهتری بین جاذب و کاتیون‌ها وجود دارد. بنابراین بهترین جذب در pH  نزدیک به خنثی مشاهده شد. افزایش دما سبب افزایش درصد نمک­زدایی شد. بهترین شرایط جذب نمک pH  7، دمای 80، میزان جاذبg 75/0 و زمان جذب 45 دقیقه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Suleiman R.K., Saleh T.A., Al Hamouz O.C.S., Ibrahim M.B., Sorour A.A., El Ali B., Corrosion and Fouling Protection Performance of Biocide-Embedded Hybrid Organosiloxane Coating on Mild Steel in a Saline Medium, Surf. Coat. Technol., 324: 526-535 (2017).
[2] Kiani S., Moradi S., Soltani Soulgani B., Mousavian S., Study of a Crude Oil Desalting Plat of the National Iranian South Oil Company in Gachsaran by using Artificial Neural Networks, Int. J. Environ. Eco. Eng., 7: 1015-1018 (2013).
[3] Eow J.S., Ghadiri M., Sharif A.O., Williams T., Electrostatic Enhancement of Coalescence of Water Droplets in Oil: A Review of the Current Understanding, Chem. Eng. J., 8: 173-192 (2001).
[4] Abdalla K., Gasmseed G., Elnour M., Ahmed A., Optimum Electrostatic Desalting Efficiency of Alfulla Crude Oil, J. Eng. Comput. Sci., 16: 56-62 (2015).
[5] Vafajoo L., Ganjian K., Fattahi M., Influence of key Parameters on Crude Oil Desalting: An Experimental and Theoretical Study, J. Pet. Sci. Eng., 90-91: 107-111 (2012).
[6] Mahdi K., Gheshlaghi R., Zahedi G., Lohi A., Characterization and Modeling of a Crude Oil Desalting Plant by a Satistically Designed Approach, J. Pet. Sci. Eng., 61: 116-123 (2008).
[7] Sotelo C., Favela-Contreras A., Sotelo D., Beltran-Carbajal F., Cruz E., Control Structure Design for Crude Oil Quality Improvement in a Dehydration and Desalting Process, Arab. J. Sci. Eng., 43: 6579-6594 (2018).
[8] Sad C.M.S., Santana I.V., Morigaki M.K., Medeiros E.F., Castro E.V.R., Santos M.F.P., Filgueiras P.R., New Methodology for Heavy Oil Desalination, Fuel, 150: 705-710 (2015).
[9] Ibrahim D.S., Sami N.A., Experimental Study of Desalting and Dehydration of Two Samples of Iraqi Crude Oils, Pet. Sci. Technol., 33: 1533-1539 (2015).
[10] گنجی زاده ا.، اشرفی زاده س.ن.ا.، تعیین شرایط بهینه نمک­ زدایی از آب همراه با فرایند الکترودیالیز، پژوهش نفت، 89: 35 تا 44 (1395).
[11] Sellami M.H., Naam R., Temmar M., Optimization of Operating Parameters of Oil Desalting in Southern Treatment Unit (HMD/Algeria), J. Pet. Environ. Biotechnol., 7(2): 1-6 (2016).
[12] Zahedi G., Saba S., al-Otaibi M., Mohd-Yusof K., Troubleshooting of Crude Oil Desalination Plant using Fuzzy Expert System, Desalination, 266: 162-170 (2011).
[13] Mohammadi F., Mohammadi M., Nonahal B., A Comprehensive Electrical Model for the Electrostatic Desalting Process of Crude Oil, Pet. Coal, 61(4): 738-748 (2019).
[14] Sotelo C., Favela-Contreras A., Ramirez-Mendoza R.A., Beltran-Carbajal F., Cruz E., Sotelo D., Rigorous Dynamic Simulation of a Dehydration and Desalting Crude Oil Unit using Aspen Hysys, Int. J. Simul. Model., 20(2): 231-242 (2021).
[15] Ramirez-Argaez M.A., Abreú-López D., Gracia-Fadrique J., Dutta A., Numerical Study of Electrostatic Desalting Process Based on Droplet Collision Time, Processes, 9: 1226 (2021).
[16] Nikkhah M., Tohidian T., Rahimpour M.R., Jahanmiri A., Efficient Demulsification of Water-in-Oil Emulsion by a Novel Nano-Titania Modified Chemical Demulsifier, Chem. Eng. Res. Des., 94: 164-172 (2015).
[17] Keshavarz H., Esfandiari N., Crude Oil Desalting by using Nanocarbon, J. Chem. Pet. Eng., 51: 47-53 (2017).
[18] Liu J., Wang H., Liu X., Jia W., Zhao Y., Pen S., Recyclable Magnetic Graphene Oxide for Rapid and Efficient Demulsification of Crude Oil –in- Water Emulsion, Fuel, 189: 79-87 (2017).
[19] Hassan S.A., Abdalla B.K., Mustafa M.A, Addition of Silica Nano-Particle for the Enhancement of Crude Oil Demulsification Process, Pet. Sci. Technol., 37: 1603-1611 (2019).
[20] Fazlali F., Mahjoub A.R., Abazari R., A New Route for Synthesis of Spherical NiO Nanoparticles via Emulsion Nano-Reactors with Enhanced Photocatalytic Activity, Solid State Sci., 48: 263-269 (2015).
[21] حسینی زوار محله س.ر.، قاسمی میر ش.، پور صادق لیمویی ش.، بررسی مقایسه‌ای اکسایش الکتروکاتالیستی برخی از الکل‌های مهم در سطح الکترود خمیر کربن اصالح شده با نانوالیاف نیکل اکسید الکتروریسی شده، نشریه شیمی و مهندسی شیمی، (4)37: 109 تا 120 (1397).