بررسی جذب نیکل از محیط آبی توسط کربن پوست پرتقال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی ،دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 مهندسی شیمی-دانشکده فنی-دانشگاه گیلان

3 دانشگاه گیلان

چکیده

در این تحقیق، به بررسی جذب سطحی یون نیکل در سیستم ناپیوسته توسط کربن پوست پرتقال، انجام شده است و اثر عوامل مؤثر بر فرآیند جذب سطحی مانند pH ، زمان تماس ، غلظت اولیه نیکل در محلول، مقدار جاذب و دما مورد توجه قرار گرفته است. جزئیات سطح و گروه‌های عاملی موجود درجاذب به ترتیب توسط آنالیزهای SEM وFTIR انجام شده است. در مطالعه اثر pH، بالاترین درصد جذب نیکل برای کربن پوست پرتقال در 6=pH که معادل 58 میلی‌گرم بر گرم است ، اتفاق افتاد. با افزایش زمان تماس بین جاذب و محلول و پس از گذشت 210 دقیقه ، درصد جذب به مقدار 57/98 درصد افزایش یافته است. در بررسی اثر غلظت اولیه نیکل در محدوده 20 تا 150 میلی‌گرم بر لیتر، نتایج نشان داد که با افزایش غلظت، درصد جذب از 98 درصد به 96 درصد کاهش یافته و با افزایش مقدار جاذب از 01/0 تا 1/0 گرم در 25 میلی‌لیتر محلول نیکل، درصد جذب از 90 درصد به 98 درصد افزایش پیدا کرد. بررسی اثر دما نشان داد که با افزایش دما از 25 به 45 درجه سانتی‌گراد، درصد جذب از 99 درصد به 8/97 درصد کاهش یافته است. مشخصات ترمودینامیکی در سه دمای 25، 35 و 45 درجه سانتی‌گراد انجام شده است. مقدار منفی انرژی آزاد گیبس استاندارد(〖"∆G" 〗^"o" )" " که معادل 121/3 -کیلوژول بر مول است ، نشان داد که فرآیند جذب خودبه‌خودی و فیزیکی است. در بررسی سینتیکی اثر زمان تماس، مشاهده شده که نتایج با مدل سینتیکی شبه درجه دوم با ضریب همبستگی99 درصد برازش شد. هم‌چنین ، در بررسی اثر غلظت اولیه نیکل در محلول و برازش داده‌های تجربی با هم‌دماهای لانگمویر، فروندلیچ، تمکین، دوبینین رادوشکویچ - و با توجه به مقادیر2R به دست آمده، هم‌دمای فروندلیچ بیش‌ترین سازگاری را با ضریب همبستگی 100 درصد، داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات