مدل سازی پیامد و ارزیابی ریسک مخازن کروی LPG پالایشگاه نفت اصفهان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 واحد سرپرستی HSE ، شرکت گسترش صنعت و حرارت ایران ، تهران ، ایران

2 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ؛ گروه شیمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

3 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

صنایع فرایندی بیش­تر با مواد شیمیایی پر خطری همراه هستند و واحدهای عملیاتی، در دما و فشار گوناگونی قرار دارند. با توجه به شرایط عملیاتی و محیطی گوناگون، ارزیابی و مدل­سازی حادثه­ ها در مبحث ایمنیِ صنایع فرایندی کمک بسیار شایانی در درک حادثه و مقابله با آن خواهد داشت. از بین همه تجهیزهای فرایندی، مخازن به ­علت انباشت حجم زیادی از مواد شیمیایی، خطرهای نهفته سهمگین تری دارند. هدف از انجام این مطالعه، مدل­ سازی و ارزیابی ریسک مخازن تحت فشار LPG ، در سناریوهای گوناگون نظیر انفجار و اشتعال با در نظر گرفتن شرایط جوی متفاوت است. بنابراین می توان راهکار های کنترلی و اقدامات ایمنی مناسب با آن را پیشنهاد کرد. سه مخزن کروی LPG مربوط به پالایشگاه نفت اصفهان مدل­ سازی شد؛ برای مدل ­سازی همه جانبه سناریو ها، ترکیدن مخزن در شرایط متفاوت جوی بررسی شد و شدت آن به­ دست آمد. با توجه به داده های موجود از حوادث رخدادهای پیشین و در دست بودن نرخ تکرارپذیری آن، درجه ریسک برآورد شد. منحنی ریسک فردی و جمعی پارگی این مخزن ها در ناحیه هشدار قرار گرفت. سرانجام برای کاهش این ریسک پیشنهادهایی ارایه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] کاظمی، بابک ؛ "ایمنی و بهداشت کار"، نشر برآیند پویش، ص.11 (1389)
[2] عبدالحمیدزاده، بهمن ؛ بدری، ناصر ؛ "ارزیابی کمی و کیفی ریسک در صنایع فرایندی"، انتشارات اندیشه سرا، ص.6 (1392)
[3] جهانگیری، مهدی؛ نوروزی، محمدامین؛ ساربان زاده، کیوان؛ "مدیریت و ارزیابی ریسک". جلد دوم، نشر فن آوران، ص.13 (1391)
[4] Haghnazarloo H. Parvini M. Lotfollah M; Consequence Modeling of a Real Rupture of Toluene Storage Tank, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 37: 11-18 (2015)
[5] Haji Abbasi  M. Benhelal E. Ahmadi A; Designing an Optimal Safe Layout for a Fuel Storage Tanks Farm: Case Study of Jaipur Oil Depot. Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering, 8(2): 147-156 (2014)
[6] Mohammadfam I.  Zarei E; Safety Risk Modeling and Major Accidents Analysis of Hydrogen and Natural Gas Releases: A Comprehensive Risk Analysis Framework. International Journal of Hydrogen Energy, 40(39): 13653-13663 (2015)
[7] OGP. “Risk Assessment Data Directory-Storage Incident Frequencies” - International Association of Oil & Gas Producers. Report No. 434-3 (2010)
[8] Seungkyu D. ChangJun L. DongiL S; A Study on Quantitative Risk Analysis for Fire and Explosion in LNG-Liquefaction Process of LNG-FPSO, 6th International Conference on Process Systems Engineering, PSE ASIA, (2014).
[9] عباسی، یونس؛ دهقان زاده زیحانی، رضا، "آنالیز پیامد حوادث فرایندی مخزن ذخیره گاز مایع در شرکت پالایش نفت تبریز با استفاده از نرم افزارPHAST"، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، (CHCONF 01_263) . (1394)
[10] بهوندپور،رحیم ؛ گلبابایی، فریده؛ مدیریت مخاطرات، مدل‌سازی و ارزیابی پیامد نشتی از مخزن تفکیک‌گر سکوی نفتی نوروز جدید، ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز، (۱۲۲): ۳۰-۳۴ (1394)
[11] جعفری، محمدجواد؛ زارعی، اسماعیل؛ دُرمحمدی، علی؛  ارایه روشی برای مدل‌سازی پیامد و ارزیابی کمی ریسک حریق و انفجار در صنایع فرایندی ( مطالعه موردی: فرایند تولید هیدروژن)، فصلنامه علمی بهداشت و ایمنی کار، ۳(۱): ۵۵-۶۸ (1392)
[12] کمالی، جواد ؛ محمدی، هادی ؛ “مدل­سازی و آنالیز پیامد مخزن آمونیاک مجتمع پتروشیمی کرمانشاه با استفاده از نرم افزار “Phast، ششمین کنفرانس ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE (دانشگاه صنعتی شریف)، 6 -1151 (1393)
[13] باقری، مجتبی؛ بدری، ناصر؛ رشتچیان، داوود ؛ تعیین حریم ایمن خطوط انتقال گاز ترش به روش ارزیابی کمی ریسک؛ نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 32(2): 57 تا 71 (1392)