سنتز اکسید آهن نانوساختار با سطح ویژه بالا با استفاده از دستگاه خشک کن دی‌اکسیدکربن فوق بحرانی تولید داخل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 آزمایشگاه کاتالیست و نانومواد-دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز-دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تولید آهن (III) اکسید نانوساختار با سطح ویژه و تخلخل بالا بود. در این پژوهش نانوساختار مبتنی بر آهن (III) اکسید با استفاده از روش سل-ژل سنتز شد. ژل‌های حاصل با استفاده از دو روش خشک کردن در فشار محیط (در دمای oC 80) و خشک کردن دی‌اکسید کربن فوق بحرانی، خشک شدند. سپس ائروژل و زروژل اکسید آهن تولید شده در دمای oC 350 و به مدت 4 ساعت کلسینه شدند. مشخصات ساختاری و شیمیایی نانوساختارهای آهن (III) اکسید کلسینه شده با استفاده از آنالیزهای مشخصه‌یابی پراش پرتو ایکس (XRD)، جذب و واجذب نیتروژن (BET) و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که ائروژل آهن (III) اکسید متشکل از نانو ذرات کروی شکل است. الگو پراش پرتو ایکس نیز نشان می‌دهد که ائروژل حاصل دارای فاز بلوری هماتیت خالص (α-Fe2O3) است. به علاوه ائروژل تولید شده دارای سطح ویژه m2/g 140، حجم حفرات cm3/g 32/0 و میانگین قطر حفرات nm 9/8 است و زروژل تولید شده نیز دارای سطح ویژه m2/g 65، حجم حفرات cm3/g 18/0 و میانگین قطر حفرات nm 8/10 است؛ بنابراین نتایج آنالیز BET تائید می‌کند که خشک کردن اکسید آهن نانوساختار با استفاده از روش خشک کردن فوق بحرانی، منجر به حفظ بهتر ساختار متخلخل آن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات